Odpowiedzi

2010-02-12T15:47:00+01:00
Bezrobocie jest zjawiskiem polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i chcących pracować nie znajduje żadnego zatrudnienia. Dlaczego tak się dzieje? Zjawisko bezrobocia pociąga za sobą negatywne konsekwencje społeczne i ekonomiczne.
- pogarsza się sytuacja materialna bezrobotnych i ich rodzin,
- bezrobotni podlegają procesom frustracji i degradacji społecznej co może być źródłem patologicznych zjawisk społecznych,
- z makroekonomicznego punktu widzenia skutkiem bezrobocia są straty produkcji wynikłe z niepełnego wykorzystania siły roboczej,
straty budżetu państwa wynikłe z wypłacania zasiłków dlaq bezrobotnych, a także straty jakie ponosi budżet we wpływach podatkowych,
- wzrasta przestępczość,
- narastają niepokoje w społeczeństwie wywołane frustracjami, beznadziejnością, strajkami,
- niski poziom inwestycji.

4 5 4