Odpowiedzi

2010-02-11T19:28:04+01:00
O w Polsce

W Imię Boga Wszechmogącego: Ojca, Syna i Ducha Świętego – Wyznajemy, że podstawą wiary Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce jest Słowo Boże objawione w Biblii i wyrażone w starożytnych wyznaniach wiary: Symbolu Apostolskim, Wyznaniu Konstantynopolitańskim, Wyznaniu Chalcedońskim, Wyznaniu Atanazjańskim, oraz to zapisane poniżej:

1.Wierzymy w jednego prawdziwego, świętego i żyjącego Boga, który jest Stwórcą, Panem i Zbawicielem wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Jest On nieograniczony w mocy, mądrości, sprawiedliwości, dobroci i miłości, i zarządza łaskawie wszystkim dla dobra i zbawienia ludzkości, na chwałę swego imienia. Wierzymy, że jeden Bóg objawia siebie w Trójcy jako Ojciec, Syn i Duch Święty, różny lecz niepodzielny, odwiecznie jeden w swej istocie i mocy.

2.Wierzymy w Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, w którym boska i ludzka natura są ze sobą w sposób doskonały i niepodzielny zjednoczone. On jest wiecznym Słowem, które stało się ciałem, jednorodzony Syn Ojca, zrodzony z Marii Dziewicy mocą Ducha Świętego. Jako pokorny Sługa – żył, cierpiał i zmarł na krzyżu. Został pochowany, zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, by być z Ojcem, skąd powróci. Jest wiecznym Zbawicielem i Pośrednikiem, który wstawia się za nami i przez którego wszyscy ludzie będą osądzeni.

3.Wierzymy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Dobrowolna ofiara Chrystusa na krzyżu jest doskonałą i wystarczającą ofiarą za grzechy całego świata, zbawiającą człowieka od wszelkiego grzechu.

4.Wierzymy, że Jezus Chrystus zmartwychwstał w ciele jak zapowiedział. Poprzez jego zmartwychwstanie Bóg objawił swoją potęgę i moc a ludzkość została wskrzeszona i powołana do nowego życia.

5.Wierzymy w Ducha Świętego, który pochodzi od Ojca [i Syna] oraz jest współistotny z Ojcem i Synem. Przekonuje świat o grzechu,sprawiedliwości i sądzie. Prowadzi człowieka do społeczności Kościoła przez jego pełną wiary odpowiedź na Ewangelię. Pociesza, utrzymuje, wzmacnia i prowadzi wierzącego do pełni prawdy oraz działa w Kościele i świecie w sposób nieskrępowany.

6.Wierzymy, że Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu objawia Słowo Boga. Otrzymujemy je przez Ducha Świętego jako drogowskaz dla wiary i postępowania. Pismo Święte powinno być nieustannie głoszone, ale także studiowane i rozważane. Biblia powinna być interpretowana w oparciu o Tradycję, w świetle danego człowiekowi przez Stwórcę rozumu.

* Kanon Pisma Chrześcijańskiego

Stary Testament: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów, Ruth, l Samuela, 2 Samuela, l Królewska, 2 Królewska, l Kronik, 2 Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza, Estery, Hioba, Psalmy, Przysłów, Koheleta, Pieśń nad Pieśniami, Izajasz, Jeremiasz, Lamentacje, Ezechiel, Daniel, Ozeasz, Joel, Amos, Abdiasz, Jonasz, Micheasz, Nahum, Habakuk, Sofoniasz, Aggeusz, Zachariasz, Malachiasz.

Są to księgi w pełni kanoniczne z których należy wyciągać zasady wiary i postępowania. Kościół w swojej historii doszukiwał się również Bożego objawienia, w księgach deuterokanonicznych, nie są one jednak uznawane ogólnie przez Kościół Powszechny.

Nowy Testament: Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza, Jana; Dzieje Apostolskie; Listy: do Rzymian, l do Koryntian, 2 do Koryntian, do Galatów, do Efezjan, do Filipian, do Kolosan, l do Tesaloniczan, 2 do Tesaloniczan, l do Tymoteusza, 2 do Tymoteusza, do Tytusa, do Filemona, List do Hebrajczyków, List Jakuba, l i 2 Listy Piotra, l, 2 i 3 Listy Jana, List Judy, Apokalipsa Jana.

Wszystkie te księgi są natchnione przez Boga i stały się zasadą wiary i życia Kościoła, a Księgi deuterokanoniczne Kościół podaje swoim wiernym jako dobre do ubogacania swojej wiary.

7.Wierzymy, że Chrystus powtórnie przyjdzie na świat by zakończyć historię i czas. Wierzymy, że człowiek pozostaje pod sprawiedliwym sądem Jezusa Chrystusa.

8.Wierzymy, że przed Bogiem nigdy nie możemy być zaliczeni do grona sprawiedliwych ze względu na nasze uczynki lub zasługi, jednakże skruszeni grzesznicy są usprawiedliwieni przez Boga jedynie przez wiarę w naszego Pana Jezusa Chrystusa.

9.Wierzymy, że odnowienie jest przemianą człowieka przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego, przy czym mamy udział w boskiej naturze i doświadczamy nowego życia. Przez takie narodzenie na nowo wierzący zostaje pojednany z Bogiem i uzdolniony do służby Jemu.

10.Wierzymy, że możliwe jest odpadnięcie od łaski i popadnięcie w grzech, ale nawet wówczas, dzięki Bożej łasce, możemy ponownie zostać odnowieni i usprawiedliwieni.

11.Wierzymy, że Kościół chrześcijański jest społecznością wszystkich prawdziwie wierzących, pozostających pod przywództwem Chrystusa. Wierzymy, że jest on jeden, święty, apostolski i powszechny. Wierzymy, że Kościół jest za razem charyzmatyczny i hierarchiczny. Jest społecznością zbawiającą, w której zwiastowane jest Słowo Boże przez powołanych przez Boga ludzi, a sakramenty są należycie sprawowane, zgodnie z postanowieniem samego Chrystusa. Kościół, utrzymywany jest w dyscyplinie przez Ducha Świętego, istnieje w celu utrzymania uwielbienia, budowania wiernych i zwiastowania dobrej nowiny.

12.Wierzymy, że Kościół to rzeczywistość ziemska i niebiańska. W Chrystusie jest wszelka komunia pomiędzy ludźmi, którzy w Chrystusie są oczyszczeni i równi. Dzięki Niemu wszyscy możemy być w łączności z sobą i nawzajem sobie pomagać na drodze do Królestwa Bożego. Łączność w Chrystusie zapewnia nas o wspólnej modlitwie Kościoła na ziemi i w niebie.

13.Wierzymy, że sakramenty, ustanowione przez Chrystusa, są widzialnymi znakami, niewidzialnej łaski, Bożej miłości względem nas. Są znakami łaski, przez które Bóg uwidacznia w nas swe dzieło, ożywiając, wzmacniając i potwierdzając naszą wiarę. Bezpośrednio przez Pana naszego Chrystusa ustanowione zostały dwa sakramenty, a mianowicie Chrzest i Komunia Święta.

* Wierzymy, że Chrzest oznacza wejście do społeczności wierzących. Jest demonstracją nowego narodzenia w Chrystusie Jezusie, znakiem łaski, którą Bóg okazuje każdemu człowiekowi i wejścia na drogę chrześcijańskiego życia. W Chrzcie człowiek zostaje zanurzony w Bożej istocie oraz śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa.

* Wierzymy, że w Komunii Świętej karmimy się ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest w Niej obecny w sposób rzeczywisty. Nie dociekamy jednak w jaki sposób się to dokonuje i trwa. Jezus postanowił by ciało i krew były spożywana przez wszystkich wierzących w Chrystusa, dlatego do stołu Eucharystycznego dopuszczamy wszystkich chrześcijan którzy tego pragną.

* Wierzymy, że Kościół w swojej tradycji przechowuje również inne znaki Bożej łaski i wybrania. Są przydatne i dobre oraz przez wieki praktykowane i skuteczne. Są to: bierzmowanie (konfirmacja), spowiedź, małżeństwo (włączamy w to Świętą Unię), święcenia (ordynację do szczególnej posługi w Kościele) oraz namaszczenie chorych olejami.

* Inicjatorem sakramentów jest Bóg. By były one godnie sprawowane potrzebne jest zwiastowane podczas ich sprawowania Słowo Boże, znak sakramentu, modlitwa wspólnoty oraz co najważniejsze działający w Kościele Duch Święty.

14.Wierzymy, że Bóg każdego człowieka powołał do życia wiecznego i chwały. Uzdolnił go do poszukiwania Jego obecności w życiu, obdarował go jednak ze względu na wielką miłość wolnością- wolną wolą w której to człowiek się opowiada za Bogiem lub przeciw Niemu. Życie wieczne w Niebie czeka tych którzy opowiedzieli się za Bogiem.

15.Wierzymy, że Bóg nas Kocha i zależy Mu na nas i na naszym szczęściu. Okazuje nam dobroć i obdarza pełnią życia w Chrystusie. Dlatego wyznajemy, że każdy człowiek bez względu na jego stan posiadania, płeć, orientację seksualną, rasę, wiek, stan zdrowia, narodowość itp. Ma prawo uczestniczyć w pełni życia wspólnoty. Jako ludzie jesteśmy powołani do realizowania powierzonych nam darów i życia w świętości którą wskazał Jezus Chrystus.

Wierzymy, że:
- Bóg Kocha każdą istotę bezwarunkowo i traktuje każdą osobę z równym szacunkiem i wartością.
- Bóg stworzył każdą osobę jako unikalną indywidualność z potencjałem do miłosnego związku z Bogiem i innymi ludźmi a ta miłość jest więzią doskonałości.
- Bóg podarował różnorodność w ludziach, która powinna być doceniana i wzbogacająca.
- Każda osoba ma prawo do podążania w wolnej woli ścieżką duchową do Boga.
- Każda osoba ma specjalne dary, talenty i zadania, które zostały jej przydzielone przez Boga, i które powinny być używane do służby Bogu i ludziom.
- Bóg chce byśmy urzeczywistniali Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie w naszym życiu i w świecie.
- Kościół to rzeczywistość ziemska i niebiańska i razem z tymi którzy nas wyprzedzili do Domu Ojca możemy trwać na modlitwie i w Uwielbieniu Boga przed Jego tronem w Niebie.
ale duzo sie napisałas niestety wiekszosc nie zrozumiałam
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T19:46:29+01:00
Naszą wiarę wzmacnia przedewszystkim to, że jest wiarą z własnego wyboru. Duż wpływ ma przestrzeganie zasad naszej wiary i ciągłe pogłębianie jej poprzez: modlitwę, czytanie często Pisma Świętego, analizowanie ewangeli oraz czytanie książek o tematyce religijnej. Najważniejszym elementem wzmacniania wiary jest czynne i duchowe uczestnictwo w mszach, relihi, oraz różnych pogadankach o tematyce wiary i jej kultywowania. Bardzo dużo można wynieść z domu rodzinnego, rodzice są tym zalążkiem wiary powinny dziecią umieć zastrzepić, to oni pokazują co dobre, a co złe. Żeby umieć wierzyć należy najwpierw umieć sobie wierzyć, a następnie rozwijać poszczególne etapy wiary. Człowiek powinien być szczęśliwy, a nawet dumny , że umie wierzyć i to przekładać na życie codzienne, nie należy się wstydzić jak się ma BOGA w sercu.
SZtuką jest go tam zaprosić, by pozostał na stałe mimo różnych życiowych niepowodzeń. WIARA TO ŻYCIE.
6 4 6