Odpowiedzi

2010-02-11T19:33:26+01:00
2010-02-11T19:35:04+01:00
H₂SO₃ + 2Na = Na₂SO₃ + H₂
H₂SO₃ + Na₂O = Na₂SO₃ + H₂O
H₂SO₃ + 2NaOH = Na₂SO₃ + 2H₂O
SO₂ + 2NaOH = Na₂SO₃ + H₂O
Na₂O + SO₂ = Na₂SO₃