Pomózcie prosze:)

1. Jak zmieni się graniczna długość fali w lampie rentgenowskiej, jeŜeli napięcie zostanie
podwyŜszone o 50 % ?
2. Graniczna długość fali dla zjawiska fotoelektrycznego w fotokomórce wynosi 670 nm.
Oblicz pracę wyjścia elektronów z materiału, z jakiego wykonana jest katoda.
3. JeŜeli katoda fotokomórki oświetlona jest światłem o długości fali l1 napięcie odcięcia
wynosi Uo1, natomiast przy długości fali l2 napięcie odcięcia wynosi Uo2. Wyznaczyć
wyraŜenia, z jakich będzie moŜna wyliczyć pracę wyjścia oraz wartość stałej Planck’a.
4. Graniczna długość fali promieniowania wywołującego zjawisko fotoelektryczne w
rubidzie wynosi 540 nm. Jaka jest praca wyjścia i jaka będzie maksymalna szybkość
elektronów, jeŜeli powierzchnia rubidu jest oświetlona światłem, którego długość fali jest
równa 400 nm?
5. Gdy napięcie w lampie rtg zwiększono dwukrotnie, graniczna długość fali widma
promieniowania rtg zmieniła się o 5 nm. Oblicz graniczną długość fali lgr
6. Długość fali emitowanej z atomu wodoru podczas przejścia atomu z pierwszego stanu
wzbudzonego do stanu podstawowego wynosi l. Jak zmieni się długość emitowanej fali,
jeŜeli zamiast przejścia z pierwszego stanu wzbudzonego do stanu podstawowego

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T01:19:50+01:00
Co do 6 zadania to albo jest nie dokończone albo go nie rozumiem.
Pozdrawiam!
1 5 1