Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T08:54:13+01:00
Biebrza National Park - the largest in Poland, an area of over 59 223 hectares.
Includes Biebrza valley from its source, and ending at the confluence of the Narew. Almost all the Biebrza River is located in the park.
In the Biebrza National Park meets the aquatic communities, swamp, bog, reed, and forest (alder, birch, riparian forests).
The vegetation is characterized by great diversity, a high degree of naturalness and the presence of many rare species as orchids (orchid sanguine, common lady's slipper, Platanthera White, Red Helleborine helleborine, Epipactis latifolia), sundews (sundew, sundew).
The most characteristic mammal of the Biebrza National Park is the moose.
Flora is here as a rich and comparable with similar areas of neighboring areas. There are over 1000 species of vascular plants, including more than 900 within the park. It was found 90 species protected under the total and 17 partial protection. 45 species were found here on the "red list of threatened vascular plants in Poland"

----------------------------------------------------------------------------------------------


Biebrzański Park Narodowy - Największy w Polsce, o powierzchni ponad 59 223 ha.
Obejmuje dolinę Biebrzy począwszy od jej źródeł, a skończywszy na ujściu do Narwi. Niemal cała Biebrza znajduje się na terenie parku.
Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego spotyka się zbiorowiska wodne, bagienne, torfowiskowe, szuwary, a także zbiorowiska leśne (olsy, brzeziny, łęgi).
Szata roślinna odznacza się ogromną różnorodnością, wysokim stopniem naturalności i obecnością wielu rzadkich gatunków, jak storczyki (storczyk krwisty, obuwik pospolity, podkolan biały, kruszczyk rdzawoczerwony, kruszczyk szerokolistny), rosiczki (rosiczka okrągłolistna, rosiczka długolistna).
Najbardziej charakterystycznym ssakiem Biebrzańskiego Parku Narodowego jest łoś.
Flora jest tu równie bogata i porównywalna z podobnymi obszarami terenów sąsiednich. Występuje tu ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych, w tym ponad 900 w granicach Parku. Stwierdzono 90 gatunków podlegające ochronie całkowitej i 17 pod ochroną częściową. 45 gatunków tu występujących znalazło się na "Czerwonej liście roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce"
2 5 2