Odpowiedzi

2010-02-11T20:52:56+01:00
Nie jest w punktach ale jest o czym w niej jest

Ewangelia według św. Marka

Ewangelia według św. Marka została napisana prawdopodobnie dla chrześcijan nie-Żydów. Marek podkreśla działanie Jezusa. Zamieszcza wiele relacji o cudach (relacje te są przekazane według pewnego wzorca). Jezus jest ukazany jako ukrzyżowany Zbawiciel. Marek rysuje taki obraz przez ukazanie, w jaki sposób objawiał się Jezus-Mesjasz (do rozdz.8) oraz w jaki sposób Jezus - Syn człowieczy - cierpiał (rozdz.8-16). "Bo Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Mk 10,45). Ten werset może stanowić podsumowanie Ewangelii Marka, wielokrotnie podnoszącej kwestię tożsamości Jezusa i natury Jego mesjaństwa.


Ewangelia według św. Łukasza

Święty Łukasz, lekarz - historyk, napisał swoją Ewangelię również dla chrześcijan spoza kręgu judaizmu. Dlatego (w przeciwieństwie do św. Mateusza) nie stara się wyjaśnić relacji chrześcijaństwa i Jezusa do judaizmu, natomiast podkreśla temat zbawienia (stąd bywa ta Ewangelia określana "Ewangelią zbawienia").

Łukasz ukazuje działanie Bożej łaski, objawionej w Jezusie. Ci, którzy wydają się najmniej godni tej łaski, zostają nią obdarzeni. Jezus Łukasza jest Zbawicielem. Wszystkie dzieła Jezusa - to dzieła Zbawcy, "obwołującego rok łaski od Pana" (Łk 4,18-19). Jezus jest tu też ukazany wyraźnie jako człowiek modlitwy.

Na fakt szczególnego skupienia się św. Łukasza na temacie zbawienia mogło mieć wpływ to, że Łukasz postrzegał dzieje jako dwa okresy: okres Izraela, który już przeminął, oraz okres Chrystusa i Kościoła, czas "teraźniejszości zbawienia" (Łk 16,16). Dostęp do zbawienia powinien być głoszony wszystkim narodom (Łk 24,47).

Skupienie na temacie zbawienia przejawia się u św. Łukasza m.in. poprzez sposób prezentacji osoby Jezusa (Łk 4,18-19) oraz przedstawianie rzesz ludzi w różny sposób upośledzonych (ubodzy, niewidomi, więźniowie, ludzie bardzo oddaleni od Boga - jak jawnogrzesznica czy celnicy) - jako otoczonych miłosierdziem, dotkniętych zbawczą mocą Jezusa. Łukasz mówi też często o odpuszczaniu grzechów (stąd niektórzy nazywają tą Ewangelię "Ewangelią wielkiego przebaczenia").

Ciekawą cechą Ewangelii Łukasza jest zainteresowanie sprawami kobiet, dużo większe niż u pozostałych autorów Ewangelii. Być może wynika to po prostu z faktu skupienia się w ogóle na osobach ubogich, prześladowanych, "niegodnych" łaski (a w tamtych czasach pozycja kobiety nie była godna pozazdroszczenia) - ale jest jedną z cech uniwersalizmu tej ewangelii, jej skierowania do wszystkich ludzi na świecie. Stąd też (oraz z powodu skupienia na temacie zbawienia) właśnie Ewangelia według św. Łukasza jest najczęściej polecana jako początek lektury Pisma Świętego osobom, które nie znają Biblii.