Zd 1 .Napisz zwroty o tym samym znaczeniu używając LESS lub LEAST w połączeniu z przymiotnikami z ramki .

difficult, expensive , modern, noisy , safe, tall, usual, warm

1. colder- ......................
2.most traditional-............
3.cheapest- .................
4. quietest -............
5. more unusual-.............
6. shorter-...................
7. easiest - .................
8. more dangerous -.................


zd 2
Spojż na tabele i napisz zdania porównując 3 miasta poniżej

City Warsaw Rio Rome

Age 1,100 yersOld 450 yearsOld 2,750 yearsOld

Population 1,6 million 6 million 2,7 million

Winter January-5^C July25^C January10^C

Summer July20^C January 31^C July30^CZd3 Zaznacz sylabę akcentowaną
Carnival Cosmopolitan Costume Exotic
Parade Region Spectacular

2

Odpowiedzi

2009-10-11T20:28:52+02:00
3.cheapest - least expensive
4.quietest - least noisy
5.more unsual - less usual
6.shorter - less tall
7.easiest - least difficult
8.more dangerous - less safe
4 4 4
2009-10-11T22:03:37+02:00
Cheapest - least; expensivquietest - least noisy; more unsual - less ; usualshorter - less talleasiest - least difficult; more dangerous - less safe