Odpowiedzi

2010-02-12T07:06:38+01:00
Zagadnienia ochrony i dewastacji środowiska, dostępności zasobów środowiska oraz jakości życia są nierozerwalnie związane z losami człowieka i rozwojem cywilizacji.

Począwszy od początków dziejów ludzkości warunki klimatyczne, dostępność pożywienia, schronienia miały decydujący wpływ jakość, długość życia człowieka.

Zrozumienie mechanizmów i zależności w otaczającym nas świecie stanowiło podstawę sukcesu gatunkowego człowieka, jako organizmu zdolnego do przystosowania i kształtowania środowiska w sposób zapewniający człowiekowi bezpieczeństwo, odpowiednią ilość pożywienia, warunki do snu, zdrowszego i dłuższego życia itp.

Początkowo człowiek był uzależniony od otaczających go warunków, i zagrożony przez np. dzikie, drapieżne zwierzęta, surowy klimat, brak schronienia.

Stopniowo wykorzystując m.in. umiejętność posługiwania się narzędziami, rozwijając kulturę i cywilizację myśliwską, zbieraczą, rolną, przechodząc od koczowniczego trybu życia do osiadłego, rozwijając metody upraw i cywilizację, budując domy, osady, tworząc cywilizacje w dużym stopniu uniezależnił się od zewnętrznych zagrożeń środowiska.

W pewnym momencie cywilizacja zaczęła zagrażać wręcz zasobom środowiska, rabunkowe wykorzystanie zasobów spowodowało zagrożenia bezpowrotnej utraty środowiskowej i przyrodniczej planety, zaś głównym zagrożeniem człowieka stały sie nie np. katastrofy naturalne jak powodzie, wybuchy wulkanów, lecz cywilizacja - epidemie chorób spowodowane m.in. niewłaściwym trybem i warunkami życia (np. brudem, pasożytami), wojny a stopniowo poprzez rozwój cywilizacji przemysłowej także niekorzystne aspekty początkowych stadiów rozwoju niedoskonałej techniki jak zanieczyszczenia powietrza, wód, odpady, smog, wypadki, katastrofy. Coraz większe zagrożenia wynikały także z czynników społecznych i niewłaściwej, złej organizacji życia: przeludnienia, bezrobocia, głodu, niesprawiedliwego podziału dóbr i rozwarstwienia społecznego powodującego przestępczość, niepokoje społeczne...

W związku z nawarstwiającym się kryzysem cywilizacji w XX wieku, w który, skomasowały się takie zjawiska jak negatywne aspekty rozwoju przemysłu, przeludnienie, zubożenie i kryzysy gospodarcze powodujące najbardziej krwawe wojny i konflikty zbrojne, systemy totalitarne, zagrożenie konfliktem nuklearnym oraz na niespotykaną wcześniej skalę zagrożenia zatrucia żywności (poprzez np. nawozy sztuczne, środki owadobójcze np. osławione DDT, które zamiast wzrostu plonów i "ochrony roślin" spowodowały zatrucie żywności, skażenie gleb, wód, inwazję uodpornionych na nie "szkodników"), kryzys energetyczny i paliwowy (połączony ze smogiem uniemożliwiającym życie w miastach), pustynnienie i stepowienie, zagrożenie wyginięcia w krótkim okresie czasu blisko 80% znanych gatunków zwierząt i roślin deficyt wody pitnej (wycinanie lasów, monokultury, spadek poziomu wód gruntowych o średnio około 5 m w ciągu okresu około ostatnich 50 lat) zagrożenia awariami, katastrofami (rozwój przemysłu chemicznego), katastrofy tankowców, awarie elektrowni jądrowych, tzw. "efekt cieplarniany", "dziura ozonowa", niekorzystne zmiany klimatyczne powodujące niespotykane susze i powodzie, huragany, epidemie chorób cywilizacyjnych... Obecnie dodatkowymi zjawiskami jest m.in. globalizacja (z korzystnymi i niekorzystnymi aspektami), przenoszenie tzw. "brudnych technologii" z krajów bogatszych do krajów biedniejszych, oraz szereg zjawisk jak brak poszanowania praw człowieka, obywatelskich, jednostki, korupcja, nadużywanie władzy, bezczynność i tolerancja dla łamania i dewaluacja prawa, brak kontroli społecznej i nadużycia, uzyskiwanie nieuczciwych przychodów przez przerzucanie kosztów ochrony zdrowia, środowiska przez np. firmy, koncerny na społeczeństwo (np. unieszkodliwiania odpadów, zniszczenia terenów, likwidację skutków awarii, wypadków, zagrożeń, zaniedbań), wprowadzanie w błąd konsumentów, sprzedaż towarów i usług stanowiących zagrożenie dla zdrowia, życia i środowiska...
11 1 11