Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T14:48:05+01:00

Koziorożec :
You can swim with the stream of life. But watch out for you the proposed compromise. Go your heart, follow your intuition. It is also the beginning of a new phase.

Możesz płynąć ze strumieniem życia. Uważaj jednak na proponowany Ci kompromis. Idź za głosem serca, kieruj się intuicją. To również początek nowego etapu.

Lew :
To czas zrozumienia innych. Możesz mieć teraz trudną sytuację finansową, ale będziesz mieć odwagę by stawić temu czoła. To wydarzenie również ma swój cel.

It is time to understand others. You now have the difficult financial situation, but you will have the courage to face this face. This event also has its purpose.
2010-02-12T14:53:49+01:00
BARAN
– Przed Tobą niewątpliwie czas zmian. Szykuje się bardzo intensywny rok, który będzie obfitował w liczne niespodzianki zgodnie z powiedzeniem, że wszystko jest możliwe. Mogą to być zmiany zarówno w pracy, jak i związku. Niezależnie od tego będzie się z nimi wiązało pewne uwolnienie. Wreszcie uda Ci się wydostać z czegoś, w co zbyt daleko zabrnąłeś. To z kolei przyniesie Ci niezwykle ważne doświadczenia życiowe, które Cię umocnią. Zaczniesz szukać własnej prawdy i zaczniesz budować niektóre rzeczy od początku. Nie bój się wyrażać siebie. Więcej szkody przynosi Ci to, że nie przyznajesz się przed sobą do własnych marzeń i aspiracji. Zacznij pytać siebie, czego naprawdę pragniesz.

Aries – before you undoubtedly time of changes. A very intense year which will be full of numerous surprises according to saying everything is possible is gearing up. They can it to be changes both in the work, as well as the connection. Irrespective of it sure freeing will be connected with them. You will finally manage to get out of something what too far you waded into. It next will bring you unusually important life experiences which will strengthen you. You will start searching for the own truth and you will start building some things from the beginning. Don't be afraid to express oneself. More the fact that you aren't admitting before yourself to own dreams and aspiration is bringing harm to you. Start asking oneself, what really you want.

STRZELEC
-Nie będziesz w nastroju do romansów, niewiele uwagi poświęcać będziesz teraz uczuciom. Jeszcze trochę czasu musi upłynąć, zanim uporasz się ze wspomnieniami. Natomiast nie staraj się niczego przyśpieszać, jeżeli jesteś w nowym związku, lub jeśli twój wybór padł na mężczyznę, który formalnie nie może należeć do ciebie. Jeśli chcesz to utrzymać, nie stawiaj jeszcze warunków.

Przypomnij sobie kiedy tak naprawdę pospałaś tak długo, jak pragnęłaś. Zrób sobie w sobotę poranek leniucha, to poprawi twój wygląd, nawet, jeśli ze strony bliskich będziesz wysłuchiwać uszczypliwych uwag.

W przypadkowej rozmowie usłysz informację, która może być kluczem dom twoich zawodowych sukcesów. Nikomu o tym nie mów! Dobry czas na negocjacje finansowe dotyczące podwyżek, umów kredytowych i podpisów n a dokumentach prawno-urzędowych

Shooter
-It won't be in the mood to affairs, little you will be devoting remarks now to emotions. A little time must still pass, before you deal with memories. However don't try to hasten nothing, if you are in the new association, or if your choice fell on the man which formally cannot belong to you. If you want to hold it back, don't still condition. Remember when actually you slept as long as you wanted. Do the morning of the lazybones for yourself on Saturday, it will improve your appearance, even if from the side of family and friends you will be hearing biting remarks out. In the accidental conversation hear the information which can be a key house of your professional successes. Tell nobody about it! Good time for financial negotiations concerning rises, loan agreements and n signatures but legal-official documents
1 2 1
2010-02-12T15:51:23+01:00
Siema:-0
taurus
taurus will cher up libra,argument with sagitarius,will meet with pisces next week

byk rozweseli wage,spotka sie z rybami,pokloci sie ze strzelcem w pszyszlym tygodniu

vigro
virgo yeas moody,yeas trust scorpio,and fight leo next week

panna bedzie kaprysic,zaufa skorpionowi,i uderzy lwa w pszyszlym tygodniu
i ja cie tez pozdrawiam:)
1 2 1