Odpowiedzi

2010-02-12T19:44:40+01:00
Kazimierz chciał ujednolicić niedawno zjednoczone państwo,z czym wiązało się zlikwidowanie różnic dzielnicowych i ujednolicenie wewnętrzne, dążył do centralizacji władzy, rozwoju gospodarczego ziem polskich, rozwoju siły militarnej państwa
Reforma administracyjna:
-nowe urzędy centralne:podskarbi, kanclerz koronny
-zreformowanie urzędu starosty jako namiestnika króla danej ziemi,dowódcy sił zbrojnych pod nieobecność monarchy,zarządcy grodów i dóbr królewskich,czuwającego nad bezpieczeństwem i porządkiem danej ziemi, sprawował sądy w sprawach kryminalnych na podległych mu terenach

Reformy wojskowe:
-siłą zbrojną pospolite ruszenie wszystkich właścicieli ziemskich. Podstawową jednostką zbrojnego rycerstwa jest kopia składająca się z rycerza oraz pocztu -2,3 strzelców
-fortyfikacje-szereg zamków warownych,otaczanie miast murami warownymi
Ujednolicenie prawa:
-statuty wiślicko piotrkowskie 1346-1347r.-zbiory prawa zwyczajowego dla Wielkopolski(piotrkowski) i Małopolski(wiślicki)
-większość miast w Polsce lokowano na prawie niemieckim, o pouczenia prawne miasta zwracały się do MAgdeburga. Kazimierz utworzył Wyższy Sąd Prawa Niemieckiego na Zamku Królewskim jako sąd leński dla wójtów i sołtysów z dóbr królewskich. Uniezależnił miasta polskie lokowane na prawie niem. od magdeburga
-powstał sąd królewski tzw Sąd trzech miast :Krakowa, Kazimierza, Bochni, Nowego Sącza, Wieliczki, Olkusza; był instytucją odwoławczą do orzeczeń sądu prawa niemieckiego na Zamku Królewskim i innych sądów wyższych
Rozwój gospodarczy:
Kazimierz popierał rozwój kolonizacji
-rozwój handlu, nadanie miastom prawa składu i przymusu drożnego, opieka nad drogami handlowymi znad Morza Czarnego
Za Kazimierza Polska przekształciła się w monarchię stanową
2 3 2