Odpowiedzi

2009-04-14T12:28:24+02:00
Elementy stosunku zobowiązaniowego
podmioty:
podmiot uprzywilejowany (uprawniony) – wierzyciel
podmiot zobowiązany – dłużnik
treść zobowiązania:
uprawnienia wierzyciela
obowiązki dłużnika
przedmiot zobowiązania – świadczenie, czyli określone zachowanie się dłużnika, którego spełnienia może domagać się wierzyciel, może polegać na działaniu albo zaniechaniu.
Zobowiązanie na mocy prawa wygasa w momencie wywiązania się z niego stron biorących w nim udział. Zobowiązanie ze stanowiska wierzyciela nazywa się wierzytelnością, zaś ze stanowiska dłużnika – długiem. Wierzytelność jest prawem podmiotowym wierzyciela. Wyróżnia się jego dwa rodzaje:

uprawnienia zasadnicze (główne):
uprawnienie do uzyskania świadczenia,
uprawnienie do uzyskania odszkodowania zamiast lub oprócz świadczenia (po zaistnieniu określonych prawem przesłanek),
uprawnienia pomocnicze (uboczne):
uzyskanie odsetek oprócz sumy głównej,
uzyskanie wiadomości o przedmiocie świadczenia,
uzyskanie rachunku z zarządu mieniem,
uprawnienie do zabezpieczenia roszczeń zasadniczych,
uzyskanie spisu masy majątkowej lub zbioru rzeczy
inne.
2009-04-14T12:28:57+02:00
Zobowiązanie jest stosunkiem prawnym, w którym jedna osoba (wierzyciel) może żądać od drugiej (dłużnika) świadczenia, a ta ostatnia powinna to świadczenie spełnić.
Podmioty stosunku zobowiązaniowego-są to dwa podmioty , którymi są: wierzyciel i dłużnik. W pewnych okolicznościach włączona może być także osoba trzecia.
Pojęcie podmiotów należy odróżnić od pojęcia stron. Strony stosunku zobowiązaniowego są zawsze dwie: strona wierzyciela, strona dłużnika. Po każdej ze stron może występować wiele (pojedynczych) podmiotów.
Źródłem stosunków zobowiązaniowych może być:
czynność prawna (zarówno umowa jak i jednostronną czynność prawna),
ustawa (tutaj zaliczamy stosunki wynikające z czynu niedozwolonego oraz będące rezultatem bezpodstawnego wzbogacenia),
akt administracyjny oraz
(konstytutywne) orzeczenie sądu.