Odpowiedzi

2010-02-13T12:40:39+01:00
Z mojej ksiązki do wosu:
GWARANCJE OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA W PL zapewniają powołane m.in. w tym celu instytucje państwowe tj: sądy powszechne, Naczelny Sąd Administracyjny itp. Każdy obywatel ma prawo złożenia do Trybunału Praw Człowieka w Sztrasburgu skargi indywidualnej. Kryteria dopuszczenia skargi to: -wyczerpanie wszystkich środków krajowych, -imienne złożenie skargi; -skarga nie jest rozpatrywana przez inną instytucję międzynarodową; -skarga musi dotyczyć praw zawartych w Konwencji lub jej protokołów.

III. W POLSCE:
1. Komitet Obrony Robotników- występowanie w obronie prawa do pracy, strajku, swobodnego wyrażania swoich poglądów. Został przekształcony w Komitet Samoobrony Społecznej KOR- zniesienie represji politycznych, wyznaniowych, rasowych.
2. Ruch Obrony P.Cz. i Obywatela- żądanie zakończenia walki z Kościołem i umożliwienie dostępu do mass mediów.
3. Konfederacja Polski Niepodległej, Ruch Młodej Polski (ugrupowania opozycyjne)
4. Komitet Obrony Więzionych za Przekonania oraz Tymczasowa Komisja Koordynacyjna (utworzyła je NSSZ Solidarność).
5. Komitet Helsiński- sporządzanie raportów o P.Cz. w PL, prawie pracy i sądownictwie
6. Komitet Obrony Praworządności oraz Komitet Obywatelski przeciw Przemocy- obywatelskie komitety przeciw przemocy
7.Polska Liga P.Cz- została przyjęta do Międzynarodowej Federacji P.Cz.- obrona poszczególnych grup i osób. Powołano Studencką Ligę P.Cz.
8. Komitet Helsiński w PL- występowanie w obronie P.Cz. w PL i innych krajach.
9. Helsińska Federacja P.Cz.- podejmowanie działań edukacyjnych i wydawniczych.
10. Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników- występowanie w obronie polskiej praworządności, niezawisłości sądów i praw jednostki.
11. Polskie Stowarzyszenie „Amnesty International”- wyst w obronie więźniów politycznych, przeciw karze śmierci i torturom.
12. Polski Czerwony Krzyż- udzielanie pomocy potrzebującym i ofiarom klęsk żywiołowych, poszukiwanie ofiar wojennych, szerzenie oświaty zdrowotnej.


PS. skrót P.Cz- praw człowieka
2010-02-13T12:50:53+01:00
Przykłady łamania praw człowieka:
-stosowanie kary śmierci,
-brak przestrzegania praw kobiet (np. w Iranie),
- brak prawa do wyrażania własnych poglądów,
- brak prawa do swobodnego podróżowania (np, w Korei Płn)
- brak realizacji praw politycznych,
- brak prawa do własności.

Instytucje stojące na straż y ich przestrzegania:
- sądy powszechne
- Naczelny Sąd Administracyjny
-Trybunał Konstytucyjny
- Rzecznik Praw Obywatelskich
- Europejski Trybunał Praw Człowieka

3 3 3