Zadanie 1
wymień akty prawa:
a) uszczegółowiające przepisy konstytucyjne
....................................................
b) o charakterze wewnętrznym
..................................................

proszę się nie rozpisywać - maam tylko po 2 linijki.

zadanie 2
napisz dzięki jakim uprawnieniom prezydent rp moze wpływać na pracę parlamentu:
- ...
- ...
- ...
- ...

zadanie 3
za nadużycie swoich uprawnień lub złamanie prawa polskiego prezydet może zostać osądzony tylko przez.....

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T14:23:34+01:00
* Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94) (6.01.2010)
a) * Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93) (28.06.2009)
* Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 43, poz. 296) (28.01.2010)
* Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037) (3.08.2009)
* Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095) (1.01.2010)
b),Konstytucja w art. 93 do kategorii aktów prawa wewnętrznego zalicza: uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów. Prawo wydawania zarządzeń na zasadach określonych w art. 93 przyznano także Prezydentowi RP (art. 142 ust. 1) oraz przewodniczącym komitetów powoła¬nych w skład Rady Ministrów (art. 149 ust. 3)
2.Prezydent, organ władzy wykonawczej, ma uprawnienia dotyczące wszystkich sfer działania w państwie. Wiele z tych uprawnień ma pierwszoplanowe znaczenie polityczne, ich całokształt umożliwia zaś Prezydentowi aktywne wpływanie (przez pobudzanie, współdziałanie, korygowanie, blokowanie) na działalność wszystkich trzech władz. Wśród uprawnień Prezydenta związanych z funkcjonowaniem parlamentu są kompetencje techniczno-organizacyjne, takie jak zarządzanie wyborów do Sejmu, czy Senatu, zwoływanie ich pierwszego posiedzenia po wyborach lub wyznaczanie marszałków- seniorów (przewodniczących inauguracyjnych posiedzeń izb).
3.trybunałem konstytucyjnym
2 1 2