Pakt o nieagresji zawarty między Rzeczpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, Moskwa 25 lipca 1932(fragment)
Artykuł 1
Obie umawiające się strony ,stwierdzając ,że wyrzekły się wojny jako narzędzia polityki narodowej w ich wzajemnych stosunkach ,zobowiązują się wzajemnie do powstrzymania się od wszelkich działań agresywnych lub od napaści jedna na drugą zarówno samodzielnie ,jak łącznie z innymi mocarstwami{...}
Artykuł 2
W razie gdyby jedna z umawiających się stron została napadnięta przez państwo trzecie lub przez grupę państw trzecich , druga umawiająca się strona obowiązuje się nie udzielac ani bezpośrednio ani pośrednio pomocy i poparcia państwu napadającemu przez cały czas trwania zatargu .
B
Nota ministra spraw zagranicznych Wiaczesława Mołotowa do ambasadora RP w Moskwie Wacława Grzybowskiego z 17 wrzesień 1939r.(fragment).
Wojna niemiecko -polska ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego.W ciągu dziesięciu dni operacji wojskowych Polska straciła wszystkie swoje okręgi przemysłowe i ośrodki kulturalne. Warszawa ,jako stolica Polski już nie istnieje .Rząd polski uległ rozkładowi i nie okazuje przejawów życia .Oznacza to ,że państwo polskie i jego rząd przestały faktycznie istniec . Dlatego też straciły ważnośc traktaty zawarte pomiędzy ZSRR a Polską .Postawiona własnemu losowi i pozbawiona kierownictwa Polska stała się łatwym polem wszelkiego rodzaju niebezpiecznych i niespodziewanych akcji ,mogących stac się grożbą dla ZSRR.Dlatego rząd radziecki ,który zachowywał dotychczas neutralnośc ,nie może w oliczu tych faktów zajmowac nadal neutalnego stanowiska. Rząd radziecki nie może również pozostac obojętnym na fakt ,że zamieszkująca terytorium Polski pokrewna ludnośc ukraińskiego i białoruskiego pochodzenia jest bezbronna i została pozostawiona własnemu losowi .Rząd radziecki polecił wobec powyższych okoliczności Naczelnemu Dowództwu Armii Czerwonej ,aby nakazało wojskom przekroczyc granicę i wziąśc pod swoją opiekę życie i mienie ludności Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi .
C
Odpowiedż ambasadora Wacława Grzyboskiego na notę Wiaczesława Mołotowa,Moskwa 17 wrzesień 1939 (fragment)
Żaden z argumentów użytych w nocie dla usprawiedliwienia uczynienia z układów polsko-radzieckich świstków papieru nie wytrzymuje krytyki .Według moich wiadomości głowa państwa i rząd przebywają na terytorium Polski .Suwerennośc państwa ,istnieje dopóki żołnierze armii regularnej walczą.To co nota mówi o sytuacji mniejszości narodowych,jest nonsensem.Wielokrotnie w naszych rozmowach mówił pan o solidarności słowiańskiej .Gdzie się podziała wasza solidarnośc słowiańska?
NA podstawie tekstów żródłowych A,B ,C:
a )wyjaśnij ,dlaczego atak ZSRR na Polskę był pogwałceniem wcześniej podjętych zobowiązań;
b)wypisz argumenty ,za pomocą których ZSRR tłumaczył agresję przeciwko Polsce oraz kontrargumenty strony polskiej;
c)scharakteryzuj i oceń politykę ZSRR wobec Rzeczypospolitej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T17:01:41+01:00
A) Atak ZSRR był pogwałcenie wcześniejszych zobowiązań gdyż zobowiązali się oni podpisując pakt nie atakować na Polskę. Zarówno samemu jak i współpracując z innymi państwami.

b) ZSRR twierdził, że Polska jest wyniszczona walkami z Niemcami. Uważał, że Polska zbankrutowała a stolica nie istnieje, a zatem razem z nią nie istnieje rząd. Tłumaczył się również tym, że atakują, gdyż chcą ratować bezbronną ludność z Ukrainy i Białorusi.

Grzybowski odpowiedział, że rząd jest na terenie polski, a Polska istnieje dopóki walczą żołnierze, a ratowanie miejszości narodowych uznał za nonsens.

c) ZSRR wydawało się być sojusznikiem polski po podpisaniu pokojowego paktu. Okazało się to tylko złudą. Gdy przydarzyła się okazja do zaatakowanie Polski, bez namysłu zerwali wszystkie przymierza.
4 5 4