PILNE
zadanie.1.
Na cienką soczewkę skupiającą pada równoległa wiązka światła, która zostaje skupiona w odległości 2 cm od soczewki:
a) oblicz zdolność skupiającą soczewki
b) w jakiej odległości od soczewki ustawiono pewien przedmiot, jeżeli obraz znajduje się w odległości 6 cm od soczewki?
c) oblicz powiększenie tego przedmiotu uzyskane dla sytuacji opisanej wyżej?

zadanie.2.
Jaki izotop powstaje z:
Ołowiu 211 / 82 Pb po jednej przemianie alfa i dwóch przemianach beta-. Podaj liczbę protonów nukleonów i neutronów w jądrze powstałego izotopu.

zadanie.3.
Próbka zawiera 0,5 g promieniotwórczego sodu o czasie połowiczego zaniku 15h. Jaką ilość tego izotopu zawiera próbka pięć dni wcześniej?

zadanie.4.
Praca wyjścia elektronów ze srebra wynosi 7,616 * 10 ^ -19 J. Wyraź tę pracę w elektronowoltach. Ile wynosi długofalowa granica zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego dla srebra oraz jakiej częstotliwości fali ona odpowiada?

zadanie.5.
Oblicz wartość prędkości elektronu, który wylatuje z powierzchni cezu w momencie oświetlenia tej warstwy światła o długości fali 290mm. Praca wyjścia elektronu z cezu jest równa 1,97eV. Masa elektronu -9,11* 10^-31 kg, 1eV- 1,602*10^-19J, 1nm -10^-9m


Czekam na pełne obliczenia jeśli ktoś umie...PILNE

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T19:22:26+01:00
1.f=2cm=0,02m
Z=1/f ,zdolność skupiająca
Z=1:0,02m
Z=50dioptrii
b)y=6cm
1/f=1/x+1/y
1/x=1/f-1/y
1/x=(y-f)/fy
x=fy/(y-f)
x=12:4
x=3cm
c)p=y/x
p=6:3
p=2
2.
211 / 82 Pb rozpad α=²⁰⁷₈₀Y---β⁻(²⁰⁷₈₁Y)---β⁻(²⁰⁷₈₂Tl),powstanie tal,
protonów 82,neutronów 125,nukleonów 207
3.
m=0,5g
T=15h
t=120h
m=m₀(½)(t/T),to ma być do potęgi
0,5=m₀(½)⁸
0,5=m₀×1/128
m₀=64g
4.
W=7,616×10⁻¹⁹J
1eV=1.6×10⁻¹⁹J
W=4,76eV
W=hf
f=W/h ,częstotliwość
f=7,616×10⁻¹⁹J:6,63×10⁻³⁴Js
f=1,15×10¹⁵Hz
λ=c/f
λ=3×10⁸m/s:1,15×10¹⁵Hz
λ=2,67×10⁻⁷m
5.
E=hc/λ - energia fotonu
E=6,63×10⁻³⁴Js×3×10⁸m/s:290×10⁻⁹m
E=6,86×10⁻¹⁹J
W=1,97eV=3,156×10⁻¹⁹J
E-W=mv²/2
2(E-W)=mv²
v²=2(E-W)/m
v=√2(E-W)/m (wszystko pod pierwiastkiem)
v=√7,408×10⁻¹⁹J:9,11×10⁻³¹kg
v-0,9×10⁶m/s
1 5 1