Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T17:25:27+01:00
Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywalioemy z Unii Europejskiej i
„Wspólnota” prowadzi od kilku lat Banku OEwiatowego. Realizowalioemy
ranking wykorzystania oerodków dwa programy z Banku OEwiatowego.
zagranicznych przez samorz¹dy Pierwszy to redukcja niskich emisji,
ró¿nego szczebla na terenie Polski. drugi dotyczy³ Programu Aktywizacji
Janów Lubelski wystêpuje w kategorii Obszarów Wiejskich. Z pieniêdzy
miast powiatowych. W wydaniu PHARE 2000 rozbudowalioemy zak³ad
grudniowym 2005 roku tego pisma unieszkodliwiania odpadów, nie
przedstawiono tabele obejmuj¹ce lata zapominaj¹c o selektywnej ich
2002-2004, gdzie znalaz³y siê miasta zbiórce. Natomiast dziêki oerodkom z
powiatowe, które uzyska³y najwy¿szy PHARE 2002 zmodernizowalioemy
poziom otrzymanych oerodków zbiornik naszego zalewu oraz
zagranicznych w przeliczeniu na rozpoczêlioemy rewitalizacjê centralnej
jednego mieszkañca. Janów Lubelski czêoeci miasta. Ze ZPORR-u
pozyska³ 345,49 z³ na jednego zdobylioemy pieni¹dze na kompleksow¹
mieszkañca co pozwoli³o uzyskaæ nam modernizacjê gospodarki wodnodrugie
miejsce w kraju a kwoty te oeciekowej na jednym z osiedli Janowa
stanowi³y 90,23% oerodków wydanych Lubelskiego. Je¿eli chodzi o nastêpny
na inwestycje. Wyprzedza nas jedynie rok, to mamy ju¿ w decyzje na kolejne
Gryfino, miasto nadgraniczne trzy projekty w ramach ZPORR. Jest
po³o¿one przy granicy niemieckiej. to II etap rewitalizacji miasta,
W zamieszczonym we „Wspólnocie” wykonanie infrastruktury drogowej
wywiadzie z Burmistrzem Janowa wschodniej jego czêoeci oraz dalsza
Lubelskiego czytamy: „Nasz awans to modernizacja gospodarki wodnoefekt
dobrych projektów, które oeciekowej.
uzyskiwa³y akceptacjê i wygrywa³y w
konkursach. OErodki zagraniczne JM
Pieni¹dze i II miejsce w Polsce
dla Janowa Lubelskiego
„ Kontynuacja kompleksowej gospodarki wodno-oeciekowej w Janowie Lubelskim-m.
Zofianka Górna etap II”
Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 172 662,27 PLN - 75%
Bud¿et pañstwa: 289 688,29 PLN -10%
Bud¿et gminy: 434 532,47 PLN - 15%
RAZEM: 2 896 843,03 PLN
„Rewitalizacja historycznego Centrum Janowa Lubelskiego”
Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 130 466,44 PLN - 75%
Bud¿et pañstwa: 284 062,18 PLN - 10%
Bud¿et gminy: 426 093,31 PLN - 15%
RAZEM: 2 840 621,93 PLN
„Infrastruktura drogowa osiedla Wschód w Janowie Lubelskim”
Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 000 913,55 PLN - 75%
Bud¿et pañstwa: 266 788,47 PLN - 10%
Bud¿et gminy: 400 182,72 PLN - 15%
RAZEM: 2 667 884,74 PLN
Obecny stan zaawansowania projektów: przygotowanie dokumentacji przetargowej
Projekt dofinansowany ze oerodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu S¹siedztwa Polska -Bia³oruoe - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC
„Uzupe³nienie transgranicznego Szlaku Rowerowego Roztocza o trasê rowerow¹ w
Lasach Janowskich”
Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 206 946,06 PLN - 75%
Bud¿et gminy: 68 982,02 PLN - 25%
RAZEM: 275 928,08 PLN
Obecny stan zaawansowania projektu:- podpisana zosta³a umowa z Instytucj¹ Pooerednicz¹c¹ w
dniu 29.12.2005 rok,przygotowywanie dokumentacji przetargowej
Gmina Janów Lubelski ju¿ wkrótce Pl anowany termin pr ze ta rgu to
zaoferuje nowe tereny dla inwestorów kwiecieñ/maj, jednak¿e to, czy teren
na ob sz ar ze Ja no ws ki ej St re fy zostanie wystawiony w fornie jednej
I nwe s t y c y j n e j „Bo r own i c a ” . 1,5 ha dzia³ki czy te¿ w postaci kilku
Realizuj¹c program sukcesywnego mniejszych, zale¿y w du¿ej mierze od
wykupu gruntów z r¹k prywatnych sugestii osób zainteresowanych jego
w³aoecicieli, gminie uda³o siê pozyskaæ nabyciem. Wszy st ki ch ch êtnych
kolejne 1,5 ha przy drodze na zapraszamy do kontaktu z Punktem
sk³adowisko odpadów. Obok ju¿ w tej Obs³ ug i In we st or a w Ur zê dz ie
chwili jest realizowana inwestycja Miejskim, tel.: 015 87 24 313.
pana Sergio Azzini'ego, a chcielibyoemy
by powstawa³y kolejne. R.K.
Nowe tereny
pod inwestycje
Bud¿et Starostwa Powiatowego......str. 12
Bud¿et Miasta i Gminy Janów Lubelski....str. 15
30 lat Rejonu Energetycznego
w Janowie Lubelskim.....str. 3