Odpowiedzi

2010-02-13T17:49:42+01:00
Obowiązki ucznia to np. mycie rąk, patrzenie się na nauczyciela, patrzenie w książkę, mówienie ale z tym mówieniem to jest różnie kiedy pani mówi do odpowiedzi to trzeba mówić lecz gdy siedzi się w ławce i mówi z kolegą to nie wolno. Prawa ucznia to nielubienie szkoły, zgłaszanie np, nielubienie nauczycieli itp.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T17:52:44+01:00
Często ludzie nie zwracają uwagi na prawa ucznia, ponieważ uważają, że to tylko dziecko i nie ma żadnych większych praw. Tak naprawdę są oni w błędzie. Każda jednostka społeczna ma własne prawa i zasady. Muszą się do nich dostosować Ci, którzy nie należą do danej grupy społecznej. Nie wolno lekceważyć praw ucznia. Mają oni prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia gimnazjum, a także światopoglądowych i religijnych-jeżeli nie naruszy tym dobra innych osób; rozwijania zainteresowań, zdolności i jawnej oceny; bycia ocenianym z przedmiotów wyłącznie za wiadomości i umiejętności, ponieważ oceny postawy ucznia dokonuje się w ocenie zachowania - nie wolno łączyć zachowania ucznia z jego ocenami z danego przedmiotu ! Mają oni również prawo do zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w czasie lekcji; zmiany szkoły w ciągu roku; dyskrecji w sprawach osobistych (stosunki rodzinne, korespondencja, uczucia) - nie muszą o tym mówić publicznie i jawnie oraz do bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów.
Uczniowie mają jednak też obowiązki ! Główne z nich to: systematyczne i aktywnego uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i w życiu gimnazjum; przestrzeganie zasad higieny osobistej; przybywanie punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne - co często nie jest wypełniane..;szanowanie i ochrony mienia szkoły; uzupełnianie braków wynikających z nieobecności na zajęciach.
2 5 2
2010-02-13T18:01:26+01:00
Prawa i obowiązki ucznia
1.Uczeń ma prawo do: - właściwgo i zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

- opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,

- korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

- życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

- swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

- rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów i pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

- poznania formułowanych przez nauczyciela wymagań edukacyjnych,

- obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny za postępy w nauce, zgodnie,

- pomocy wprzypadku trudności w nauce,

- korzystania ze środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki szkolnej,

- wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.


2. Uczeń ma obowiązek

przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza dotyczacych:

- systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w zyciu szkoły,

- przestrzegania zasad kultury współzycia, nie stosowania agresji i przemocy w odniesieniu do kolegów, nauczycielii innych pracowników szkoły,

- odpowiedzialności za własne zycie, zdrowie i higienę,

- odpowiedzialności za wspólne dobro, ład i porzadek w szkole