Znajdz 5 błędów w tekście i popraw je.


Obszar Polski kształtował się przez wiele er geologicznych.W erze prekambryjskiej powstało podłoże Polski Północno-Wschodniej,na którym zalega pokrywa młodszych skał osadowych.W erze paleozoicznej,w czasie fałdowań alpejskich powstała część zachodnia i srodkowa Polski,wypietrzone zostały góry Sudety i Góry Świętokrzyskie.
W gorącym i wilgotnym klimacie karbonu utworzyły się ze szczątków roślin drzewiastych duże złoża soli kamiennej.Prawie cała era mezozoiczna to okres spokoju tektonicznego.W następnej erze-kenozoicznej został sfałdowany obszar północnej Polski.W trzeciorzędzie wypiętrzone zostały Karpaty.W czwartorzędzie klimat się wyraźnie ocieplił.Lądolód kilkakrotnie nasunął się na obszar Polski i naniósł grubą warstwę osadów:pisaków,żwirów,glin.Dlatego w części północnej i środkowej Polski na powierzchni występują skały prekambryjskie i
paleozoiczne.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T21:15:49+01:00
Poprawna treść:
Obszar Polski kształtował się przez wiele er geologicznych.W erze prekambryjskiej powstało podłoże Polski Północno-Wschodniej,na którym zalega pokrywa młodszych skał osadowych. w erze paleozoicznej w czasie fałdowań kaledońskich powstała część zachodnia i srodkowa Polski,wypietrzone zostały góry Sudety i Góry Świętokrzyskie. W gorącym i wilgotnym klimacie karbonu utworzyły się ze szczątków roślin drzewiastych duże złoża pokładów węgla kamiennego na Wyzynie Slaskiej. Prawie cała era mezozoiczna to okres zalewow morskich na terenie Polski. W następnej erze-kenozoicznej został sfałdowany obszar południowej Polski. W trzeciorzędzie wypiętrzone zostały Karpaty. w czwartorzędzie klimat się wyraźnie ocieplił.Lądolód kilkakrotnie nasunął się na obszar Polski i naniósł grubą warstwę osadów:pisaków,żwirów,glin.Dlatego w części północnej i środkowej Polski na powierzchni występują skały prekambryjskie i paleozoiczne.
8 4 8