Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T21:04:50+01:00
1) Znaczenie sukcesji w przyrodzie i w gospodarce człowieka polega na tym, że jest ona podstawą:
- przekształcania obszarów abiotycznych w środowiska życia zasiedlane przez organizmy pionierskie;
- tworzenia gleby na obszarach dotychczas jej pozbawionych;
- udostępniania nowych obszarów dla organizmów i zapewniania im odpowiedniego środowiska bytowania – niszy ekologicznej;
- przekształcania krajobrazu;
- zmiany biocenoz, np. z wodnej w lądową;
- zmiany składu gatunkowego biocenozy, rozwoju jednych gatunków kosztem zanikania innych, np. świerki wypierają sosny;
- ilościowej zmiany biomas, produktywności;
- zagospodarowania nieużytków rolnych;
- rekultywacji terenów poprzemysłowych, np. hałd.
2) Procesy sukcesyjne są korzystne, gdyż w warunkach naturalnych zmiany te wiążą się głównie z przekształceniem środowiska, prowadzącym do rozwinięcia się nowej biocenozy, środowiska, w którym panuje stan równowagi.
4 4 4