1. Procedury używane w czasie ewakuacji szkoły.
2. Normy pisma technicznego
3. Zasady wymiarowania rysunku technicznego.

Teoretycznie zadania z techniki, ale takowego przedmiotu do wyboru w liście nie ma. Robię to dla chłopaka, który jest zagrożony z 11 przedmiotów, więc proszę jakimś prostym językiem. Nie akceptuję kopiowana z internetu, proszę o jak najszybszą odpowiedź.

1

Odpowiedzi

2010-02-14T13:21:21+01:00
Witaj!
Najpierw kilka uwag. Procedury, jakich używa się przy ewakuacji obiektów użyteczności publicznej ustala właściwy dla miejsca wojewoda. Przy każdym Urzędzie Wojewódzkim istnieje specjalna komórka (ew. wydział) odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe. Np. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim nazywa się on Wydział Zarządzania Kryzysowego. Wojewoda, ustalając plan ewakuacji, bierze pod uwagę ogólnie obowiązujące przepisy ustawowe:
- Ustawę o Ochronie Przeciwpożarowej;
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa obrony cywilnej kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

PROCEDURY UŻYWANE W CZASIE EWAKUACJI SZKOŁY:
a. ścisłe stosowanie się do przekazywanych zaleceń;
b. wyłączenie i zabezpieczenie wszystkich urządzeń elektrycznych i gazowych;
c. zakończenie prac sprzętu komputerowego oraz zabezpieczenie danych informatycznych przed dostępem osób niepowołanych;
d. przygotowanie do ewakuacji (zabezpieczenie ważnych dokumentów, pieczęci, środków finansowych itp.);
e. zamknięcie okien;
f. wytypowanie osób odpowiedzialnych za działania zabezpieczające ewakuację;
g. zabranie (przez opuszczających szkołę uczniów i nauczycieli) rzeczy osobistych i przemieszczenie się do wyznaczonego miejsca ewakuacji
h. otwarcie pomieszczeń wewnątrz budynku ;
i. przekazanie do odpowiedzialnych za ewakuację osób informacji o opuszczeniu klas przez uczniów (dokonują tego wychowawcy klas);
j. sprawdzenie obecności ewakuowanych osób na miejscu ewakuacji;
k. pozostanie na miejscu ewakuacji nauczycieli i uczniów do czasu otrzymania stosownej informacji co do powrotu i kontynuacji nauki lub jej zakończenia.

Podstawami uruchomienia procedury są:
- pożar;
- atak terrorystyczny;
- zagrożenie wybuchem gazu;
- zagrożenie katastrofą budowlaną;
- uwolnienie się niebezpiecznych środków chemicznych.

Szkoła winna mieć ustalone wcześniej oznakowane drogi i kierunki ewakuacji

NORMY PISMA TECHNICZNEGO
Pismo techniczne stosuje się do opisywania rysunków technicznych (projektów). Parametry pisma technicznego, takie jak: kształt znaków, wielkość pisma, odstępy między znakami, nachylenie pisma, grubość linii są znormalizowane. Rozróżnia się pismo techniczne rodzaju A oraz B, pochyłe (do rysunków maszynowych) i proste (do rysunków budowlanych). Pisma techniczne mogą być wykonywane według normy polskiej lub innego kraju. W piśmie technicznym nie występują wiązania międzyliterowe.
Polska Norma (oznaczana symbolem PN) została wyznaczona przez krajową jednostkę normalizacyjną Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Normy PN są powszechnie dostępne, ale nie bezpłatne, zaś ich dystrybucję kontroluje PKN.
Do 31 grudnia 1993 roku stosowanie PN było obowiązkowe i pełniły one rolę przepisów. Od 1 stycznia 2004 stosowanie PN jest już całkowicie dobrowolne. Oznacza to, że można stosować normy innych krajów, np. krajów na rynek których produkowany jest projektowany wyrób.

ZASADY WYMIAROWANIA RYSUNKU TECHNICZNEGO
W rysunku technicznym maszynowym stosuje się podziałki rysunkowe:
• zwiększające 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, 2:1
• naturalną 1:1
• zmniejszające 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 itd.
Możliwe są podziałki pośrednich oraz rozszerzenie skali przez podziałki będące wielokrotnością 10. W rysunku technicznym
wyróżnia się podziałkę główną (wpisywaną do tabliczki rysunkowej) oraz podziałki pomocnicze (pisane w innej podziałce niż główna).
2 3 2