Wyjaśnij pojęcia:
Liczba Avagarda i podaj jej wartość,Objetośc molowa podaj wartosć warunki naturalne, Co to jest masa molowa jak sie ja oblicza.
Oblicz:
Ile gramow stanowi 20dm³ C₂H₆.
Ile gramów stanowi 5mloi N₂O₅
Oblicz ile gramó stanowi 3x10²³ czast. NH₃
Z Ggóry dziękuje.

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-14T13:20:57+01:00
1)
liczba Avogadra N(A) - jest to liczba cząstek (np. cząsteczek, atomów, jonów) w jednym molu dowolnej substancji
N(A)= 6,02 * 10²³ [1/mol]

2)
Objętość molowa - jeden mol danego gazu odmierzonego w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4 dm³/mol. Objętość ta jest nazywana objętością molową.

liczy się ja ze wzoru:
n = V/Vmol, gdzie
n- liczba moli [mol]
V - objętość substancji [dm³]
Vmol - objętość molowa [dm³/mol] = 22,4 dm³/mol

3)
Warunki normalne:
P <ciśnienie> = 1013 hPa
T = 273 K = 0°C

4)
Masa molowa (M) to masa jednego mola drobin wyrażona w g/mol. masa molowa jest liczbowo równa masie atomowej czy cząsteczkowej.

liczy się ja ze wzoru:
n = m/M, gdzie
n- liczba moli [mol]
m - masa substancji [g]
M - masa molowa [g/mol]

5 b)
Ile gramów stanowi 5 moli N₂O₅
n = 5
m cząsteczkowa{N₂O₅} = 108u
M {N₂O₅} = 108 g/mol
M = 5 mol * 108 g/mol = 540g

Odp. 5 moli N₂O₅ stanowi 540g.


c)
Oblicz ile gramów stanowi 3 * 10²³ czasteczek NH₃
m {NH₃} = 17g
6,02 * 10²³ cząsteczek NH3 waży 17g
3 * 10²³ cząteczek NH3 waży n
n = 3 * 10²³* 17g / 6,02 * 10²³ = 8,47g
n = 8,47g

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T13:21:27+01:00
Liczba Avogarda - ilość molekuł (atomów, cząsteczek lub jonów), ile znajduje w się w 12 g izotopu węgla 12^C. Liczba ta wynosi 6,02 * 10^23 mol
Masa molowa - masa jednego mola substancji. Jednostka to g/mol. Liczy się przez dodanie mas wszystkich pierwiastków w związku, np. MH2O = 2 * 1u + 16g = 18g.
Objętość molowa - objętość jednego mola. Objętość molowa gazów w warunkach normalnych to 22,4 dm3/mol.

Ile gramow stanowi 20dm3 C2H6.
22,4 dm3 C6H6 waży 30g
20 dm3 waży x
x = 20dm3 * 30g / 22,4 dm3 = 26,79g

Ile gramów stanowi 5mloi N2O5
1 mol N2O5 waży 108g |*5
5 moli N2O5 waży 540g

Oblicz ile gramó stanowi 3x1023 czast. NH3

6,02 * 10^23 cząteczek NH3 waży 17g
3 * 10^23 cząteczek NH3 waży x
x = 3 * 10^23 * 17g / 6,02 * 10^23 = 8,47g
1 5 1
2010-02-14T13:26:48+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Liczba Avagarda N(A) jest to liczba cząstek (np. cząsteczek, atomów, jonów) w jednym molu dowolnej substancji:
N(A) = 6,02·10²³ mol⁻¹.

Objętość molowa-mol pierwiastka lub związku w stanie gazowym zajmuje w warunkach normalnych(0°C, 1013hPa) objętość 22,4dm³.
V=22,4dm³/mol.

Masa molowa M jest to liczba gramów substancji liczbowo równa jej masie atomowej lub cząsteczkowej. Jednostką masy molowej jest [g/mol].

Ile gramów stanowi 20dm³ C₂H₆.
mC₂H₆=2*12u+6*1u=30u
30g ------22,4dm³
xg------20dm³
x=30*20.22,4
x=26,78g C₂H₆

Ile gramów stanowi 5mloi N₂O₅
nN₂O₅=2*14u+5*16u=108u
108g----1mol
xg------5moli
x=540g N₂O₅

Oblicz ile gramów stanowi 3x10²³ cząst. NH₃
mNH₃=1*14u+3*1u=17u
17g-----6,02*10²³cz.
xg-----3*10²³ cz.
17*3*10²³/6,02*10²³
x=8,47g
2 5 2