Odpowiedzi

2010-02-14T14:39:43+01:00
Past simple
1)Were they with Mark in Paris yesterday? - Czy oni byli wczoraj z Markiem w Paryżu?
2)His friend took my book yesterday - Jego kolega zabrał moją książkę wczoraj
present simple
1)I usually get up at 6 o'clock. (Zazwyczaj wstaję o 6).
2)Water boils at 100°C. (Woda gotuje się w 100°C.)
past continues
1)While she was reading, he called. - Podczas gdy ona czytała, on zadzwonił.
2)Yesterday at 10 a.m., I was shopping. - Wczoraj o 10 rano byłam na zakupach.
past continious
1)What were you doing on Friday?-Co robiliście w piątek?
2)He wasn't working in the garden two days ago. On nie pracował w ogrodzie dwa dni temu.
2010-02-14T14:39:50+01:00
Past simple:
I could sing when I was at the age of 5.
Ja umiałam śpiewać gdy miałam 5 lat (w wieku 5 lat)
He brought a lot of bananas.
On przyniósł dużo bananów.
pressent simple:
Kate never works.
Kate nigdy nie pracuje.
We do hamevork every Saturday.
My odrabiamy zadania w każdą sobotę.
Past continues:
Yesterday at 5 pm I was writing a letter.
Wczoraj o 5 po południu pisałam list
I was working at home when I heard the news.
Pracowałem w domu kiedy usłyszłem wiadomość.

sory ale tych dwóch nie umiem

2010-02-14T14:48:05+01:00
Past Continuous:
I was working.- Ja pracowałem.
They were drinking Cola.- Oni pili Cola.

Present Perfect:
I have been to London.- Ja byłam w Londynie.
Otylia has broken the world record.- Otylia pobiła rekord świata.

Past Simple:
I walked home.- Ja poszłam do domu.
Italy won the World Cup in 2006.- Włochy wygrały puchar świata w 2006 roku.

Present Simple:
He surfs the Net.- On serfuje w Internecie.
I sometimes go on a date.- Czasem chodzę na randki.

Present Continous:
I am skiing in the mountains.-Ja jeżdze na nartach w górach.
Robbie`s chewing gum at the moment.- Robbe żuje gumę w tej chwili.

:)