1. Oblicz wartości indeksów stechiometrycznych:
a) N2Ox jeżeli masa molowa wynosi 44g/mol
b) C3Hx jeżeli masa molowa wynosi 44g/mol
c) H3PxO4 jeżeli masa molowa wynosi 98g/mol

2. jakie pierwiastki oznaczono symbolem E w następujących związkach chemicznych
a) EO2 = 239g/mol
b) E2S3 = 150g/mol
c) H2EO3 = 62g/mol

3. Oblicz ile miedzi potrzeba do otrzymania 7 moli siarczku miedzi (I).

4. Podaj molowy stosunek stechiometryczny tlenu do amoniaku i amonikau do wody w następującej reakcji:
4NH3 + O2 = 4NO + 6 H2O

5. Ile moli siarczku glinu powstanie w reakcji glinu z 0,12 mola siarki?

6. Podaj stosunek molowy pierwiastków w następujących związkach
a) Ca3 (PO4)2
b) SnO2

7. Podaj stosunek molowy reagentów w następującej reakcji chemicznej
Al2 (SO4)3 + 6KOH = 2Al (OH)3 + 3K2SO4

nAl2 (SO4)3 : nKOH : nAl (OH)3 : nK2SO4 =

8. Dobierz współczynnik następujących reakcji
feCl3 + NaOH = Fe (OH)3 + NaCl
Oblicz ile moli FeCl2 należy użyć do reakcji z 12 molami NaOH.

9. W otwartym tyglu ogrzewano 20g węglanu wapnia. Masa zawartości tygla po reakcji wynosiła 7,8g. Ile procent węglanu wapnia uległo rozkładowi?

10. Oblicz, ile czśteczek MgCO3 należy poddać prażeniu, aby otrzymać 11,2dm3 CO2. Napisz odpowiednie równanie reakcji.

12. Uzupełnij tabelkę:


Substancja Liczba moli Masa Liczba cząsteczek
Na2SO4 0,3
H2O 1,8g
C4H12O6 1,806 * 10 24

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T16:45:09+01:00
1. Oblicz wartości indeksów stechiometrycznych:
a) N2Ox jeżeli masa molowa wynosi 44g/mol
2 * 14g + 16x = 44g
28g + 16x = 44g |-28g
16x = 16|:16
x=1
N2O
b) C3Hx jeżeli masa molowa wynosi 44g/mol
3 * 12g + 1x = 44g
36g + 1x = 44g |-36g
x = 8
C3H8
c) H3PxO4 jeżeli masa molowa wynosi 98g/mol
3g + 31x + 4 *16g = 98g |-3g
31x + 64g = 95g | -64g
31x = 31 |:31
x = 1
H3PO4
2. jakie pierwiastki oznaczono symbolem E w następujących związkach chemicznych
a) EO2 = 239g/mol
E + 2 * 16g = 239g
E + 32g = 239g | -32g
E = 207g
PbO2
b) E2S3 = 150g/mol
2E + 32g * 3 = 150g
2E + 96g = 150g |-96g
2E = 54g |:2
E=27g
Al2S3
c) H2EO3 = 62g/mol
2g + E + 3 * 16g = 62g | -2g
E + 48g = 60g | -48g
E=12g
H2CO3
3. Oblicz ile miedzi potrzeba do otrzymania 7 moli siarczku miedzi (I).
128g--------1mol
2Cu + S -> Cu2S
x-----------7moli

x = 128g * 7moli / 1mol = 896g

4. Podaj molowy stosunek stechiometryczny tlenu do amoniaku i amonikau do wody w następującej reakcji:

4NH3 + O2 = 4NO + 6 H2O
Tlen do amoniaku: 1:4
Amoniak do wody: 4:6 = 2:3

5. Ile moli siarczku glinu powstanie w reakcji glinu z 0,12 mola siarki?
------96g----150g
2Al + 3S -> Al2S3
===0,12mola---x

x = 0,12 mola * 150g / 96g = 0,1875

6. Podaj stosunek molowy pierwiastków w następujących związkach
a) Ca3 (PO4)2
Ca:P:O = 3:2:8
b) SnO2
Sn:O = 1:2

7. Podaj stosunek molowy reagentów w następującej reakcji chemicznej
Al2 (SO4)3 + 6KOH = 2Al (OH)3 + 3K2SO4

nAl2 (SO4)3 : nKOH : nAl (OH)3 : nK2SO4 = 1:6:2:3

8. Dobierz współczynnik następujących reakcji Oblicz ile moli FeCl3 należy użyć do reakcji z 12 molami NaOH.
162,5g--120g
FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl
x---------12moli
x=162,5g * 12 moli /120g = 16,25 mola

9. W otwartym tyglu ogrzewano 20g węglanu wapnia. Masa zawartości tygla po reakcji wynosiła 7,8g. Ile procent węglanu wapnia uległo rozkładowi?

20g - 7,8g = 12,2g

12,2g * 100% / 20g = 61%

10. Oblicz, ile czśteczek MgCO3 należy poddać prażeniu, aby otrzymać 11,2dm3 CO2. Napisz odpowiednie równanie reakcji.
84g------------------------------22,4dm3
MgCO3 ---T.---> Mg + H2O + CO2
x---------------------------------11,2dm3

x = 84g * 11,2dm3 / 22,4dm3 = 42g

6,02 * 10^23 cząsteczek MgCO3 waży 84g
x cząsteczek MgCO3 waży 42g

x = 3,01 * 10^23

12. Uzupełnij tabelkę:


Substancja----|--Liczba moli--|--Masa---|---Liczba cząsteczek
Na2SO4--------|------0,3-------|---42,6g--|---1,806 * 10^23
H2O------------|------0,1-------|---1,8g---|----0,602 * 10^23
C4H12O6-------|-----0,3-------|---46,8g--|---- 1,806 * 10 24
2 5 2