Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T16:25:46+01:00
Podzielić na sylaby i głoski wyrazy: brzydal, szczodry,dźwig,mieszkaniec,wichrzyciel,eutanazja. Pilnee ;)

ależ proszee
brzy-dal
b-rz-y-d-a-l
szczo-dry
sz-cz-o-d-r-y-
mie-szka-niec
m-i-e-sz-k-a-n-i-e-c
dźwig
dż-w--i-g
wiech-rzy-ciel
w-i-e-ch-rz-y-c-i-e-l

ostatniego nie wiem ;p
2 3 2