Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T23:16:08+01:00
Program ciag_fibonacciego;
{Program oblicza n-ty wyraz ciągu Fibonacciego.}
var
N, i: Byte;
Poprzedni, Przedpoprzedni, Pomoc : Longint;

begin
write('Podaj numer wyrazu ciagu do wyliczenia: '); readln(N);
if (N<0) then {nie ma wyrazów o numerze ujemnym}
writeln('Nie mozna policzyc ' , N, ' wyrazu ciagu Fibonacciego.')
else
if (N=0) then {wyraz zerowy jest równy zero}
writeln('F(' , N, ')=0')
else
if (N=1) then {wyraz pierwszy jest równy jeden}
writeln('F(' , N, ')=1')
else
begin
Przedpoprzedni :=0;
Poprzedni :=1;
for i :=2 to N do {liczymy iteracyjnie dla N-tego wyrazu}
begin
Pomoc := Przedpoprzedni;
Przedpoprzedni :=Poprzedni + Pomoc;
end;
writeln('F(' , N, ')=' Poprzedni)
end;
readln;
end.