Odpowiedzi

2010-02-14T21:03:08+01:00
-czuwanie nad realizacją uchwalonej przez sejm polityki pieniężnej,
-emitowanie pieniądza,
-ustalanie, w porozumieniu z Ministrem Finansów, wzorów nominałów banknotów i monet oraz zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych,
-wykonywanie obsługi bankowej budżetu państwa,
-ustalanie form, trybu i zasad udzielania kredytu- refinansowego bankom oraz udzielanie tego kredytu,
-określanie wysokości oraz gromadzenie rezerw obowiązkowych innych banków,
-sporządzanie planu kredytowego i opracowanie założeń polityki pieniężno-kredytowej państwa, a po uzyskaniu opinii Rady ministrów, przedstawienie go Sejmowi,
-współdziałanie z Ministrem Finansów w opracowywaniu planu bilansu płatniczego.

Zadania banku komercyjnego
-gromadzenie środków pieniężnych
-udzielenie kredytów i pożyczek pieniężnych
-dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym.
6 4 6
2010-02-14T21:04:47+01:00
FUNKCJE NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO:
utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu
organizowanie rozliczeń pieniężnych,
prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi,
prowadzenie działalności dewizowej, prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa
7 4 7
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T02:05:07+01:00
Bank emisyjny. NBP ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Ponadto, organizuje obieg pieniężny i reguluje ilość pieniądza w obiegu.
Bank banków. NBP pełni w stosunku do banków funkcje regulacyjne, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora bankowego. Ponadto NBP nadzoruje systemy płatności w Polsce.
Centralny bank państwa. NBP prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celowych i państwowych jednostek budżetowych oraz realizuje ich zlecenia płatnicze.
zadania banków komercyjnych
-działalność depozytowa (przyjmowanie i przechowywanie na określonych warunkach środków pieniężnych klientów)
-działalność kredytowa (udzielanie kredytów pożyczek oraz poręczeń)
-usługi operacyjne (prowadzenie rachunków bankowych i dokonywanie w nich operacji finansowych)
6 3 6