1) odpowiedz, jaką rolę w historii odegrało Państwo Wielkomorawskie.
2)Jakie znasz współczesne narody słowiańskie należace do jednej z trzech grup: Słowian zachodnich, wschodnich i południowych.
Podręcznik "Bliżej historii"
wydawnictwo WSiP

1

Odpowiedzi

2010-02-14T23:15:48+01:00
1)Państwo wielkomorawskie powstało na początku IX w. ze zjednoczonych państw morawskich. Z czasem powiększyło swoje tereny o Czechy i Słowacje. Państwu zagrażali Niemcy. Problem stanowiła głównie chrystianizacja. Niemcy najezdżali pod pozorem rozsprzestrzeniania religi. Książe Rozcisław w poł. IX w zdecydował się na ściągnięcie misji chrystianizacji z Konstantynopola. Przybyli Cyryl i Metody. Musieli dostosować alfabet do języka. Powstał PIERWSZY ALFABET SŁOWIAŃSKI - GŁAGOLICA. Misja jednak zakończyła się niepowodzeniem, bo protestował kościół łaciński. Duchowni emigrowali do Bułgarii (tam wykształcił się obrządek łaciński). Wielkiemorawy rozbilo przybycie Węgrów na przełomie IX-X w.Spadkobiercą Wielkichmoraw było Państwo Czeskie.
2)SŁOWIANIE ZACHODNI - Polscy, Czesi, Słowacy
POŁUDNIOWI - Bułgaria, Chorwacja
WSCHODNI - Rosjanie, Bialorusini, Ukraińcy
654 1 654