Opisz naturalną katastrofę (na stronę) może to być tornado, trzęsienie ziemi... w formie notki. czyli nie opowiadanie tylko fakty. nie stety nie jestem zaawansowanym uczniem wiec nie może to być jakieś super nad zwyczajne, a przeciętnie napisane

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T23:21:53+01:00
Tornado, also known as a tornado, it is the most violent atmospheric phenomenon. Although commonly occurs on the prairies of North America or in the interior of the continent of Australia, it meets them in many other parts of the world, not excluding Polish. In America, a tornado occurs everywhere and is a regular. Tornado is an intense vortex of air reaching the Earth's surface. Often observed inside the vortex characteristic funnel-shaped cloud.
Size tornadoes most often determined by the width of the path of destruction along the route wandering vortex. It amounts to several hundred meters, the typical width is 50 m. The lifetime of a tornado is also very diverse, from a few seconds to several hours. The intensity of tornadoes is not necessarily related to its size.
After tornadoes in several major cities, the ruins remain.
People have learned to recognize when a tornado comes. Announcement of a tornado is a big hail storm. Sometimes the ball size hail reaching close to the size of tennis balls. People following such warnings were hiding in cellars or shelters equipped with a metal door.

tłumaczenie:

Tornado, zwane jest także trąbą powietrzną, jest to najbardziej gwałtowne zjawisko atmosferyczne. Choć powszechnie występuje na z preriach Ameryki Północnej czy we wnętrzu kontynentu australijskiego, to jednak spotyka się je w wielu innych częściach świata, nie wyłączając Polski. W Ameryce tornado występuje wszędzie i jest regularne. Tornado to intensywny wir powietrzny sięgający powierzchni Ziemi. Często wewnątrz wiru obserwuje się charakterystyczną chmurę w kształcie lejka.
Rozmiar tornad najczęściej określa się na podstawie szerokości ścieżki zniszczeń na trasie wędrującego wiru. Wynosi ona od kilku do kilkuset metrów, typowa szerokość wynosi 50 m. Czas życia tornada jest też bardzo zróżnicowany, od kilku sekund do kilku godzin. Intensywność tornada nie musi być związana z jego rozmiarem.
Po tornadach po wielu wielkich miastach pozostają ruiny.
Ludzie nauczyli się rozpoznawać kiedy przyjdzie tornado. Zapowiedzią tornada jest duża burza gradowa. Niekiedy kule gradowe osiągają rozmiary zbliżone do rozmiarów piłek do tenisa. Ludzie po uzyskaniu takiego ostrzeżenia chowają się w piwnicach lub schronach wyposażonych w metalowe drzwi.
3 3 3