Odpowiedzi

2010-02-15T09:01:37+01:00
Przebieg olimpiadyOlimpiada obejmuje trzy etapy.ETAP I (WSTĘPNY)1. Do etapu I (wstępnego) mogą przystąpić wszyscy uczniowie szkół średnich, którzy w roku szkolnym 2009/2010 są uczniami ostatniej lub przedostatniej klasy programowo najwyższej dla danego typu szkoły średniej, oraz osoby posiadające świadectwo dojrzałości - zainteresowani pogłębieniem oraz sprawdzeniem swojej wiedzy z zakresu języka niemieckiego.

2. Etap ten stanowi wstępne eliminacje i obejmuje test pisemny z języka niemieckiego.

3. Szkoły otrzymają pakiety zawierające testy dla uczestników.

4. Test odbędzie się w dniu 13. 01. 2010r. o godz. 12:00 w siedzibach szkół
i trwać będzie 75 minut.

5. Dla osób posiadających świadectwo dojrzałości I etap odbędzie się
w siedzibie organizatorów.

6. Osoby personalnie odpowiedzialne za przebieg olimpiady na terenie szkoły zobowiązane są (po zakończeniu I etapu) do przesłania wypełnionych kart odpowiedzi (Antwortbogen) oraz protokołu z przeprowadzenia tego etapu na adres i w terminie wyznaczonym przez organizatorów. Karty odpowiedzi będą przechowywane przez organizatorów przez okres 3 lat.ETAP II1. Do etapu II dopuszczone zostaną osoby, które przeszły z wynikiem pozytywnym przez etap I uzyskując co najmniej minimalną ilość punktów wymaganych do zakwalifikowania się do etapu II.

2. Etap II obejmuje test leksykalno�gramatyczny.

3. Etap II zostanie przeprowadzony w siedzibie organizatorów w dniu
13. 03. 2010r. o godz. 11:00. Test trwać będzie 90 minut.

4. Karty odpowiedzi z II etapu przechowywane będą przez organizatorów przez okres 3 lat.ETAP III1. Do etapu III dopuszczone zostaną osoby, które przeszły z wynikiem pozytywnym przez etap II uzyskując co najmniej minimalną ilość punktów wymaganych do zakwalifikowania się do etapu III.

2. Etap III obejmuje część ustną.

3. Etap III zostanie przeprowadzony w siedzibie organizatorów w dniu
10. 04. 2010r. o godz. 10:00.

4. Każdy z uczestników olimpiady ma prawo wybrać jeden z następujących zakresów tematycznych:

- Literatura krajów niemieckojęzycznych.

- Historia krajów niemieckojęzycznych.

- Kultura i geografia krajów niemieckojęzycznych.

5. Spis literatury i materiałów pomocniczych do etapu III zostanie zamieszczony na stronie www.olimpiady.wseh.pl

VI. Nagrody1. Nagrodami za zdobycie trzech pierwszych miejsc jest umożliwienie laureatom kształcenia we WSE-H na oferowanych przez uczelnię kierunkach odpowiadających przedmiotowi olimpiady: WSE-H � filologia niemiecka.
Po zakończeniu III etapu Komisje mogą też przyznać specjalne wyróżnienia.

2. Trzem laureatom olimpiady zostaną wręczone indeksy WSE-H.

3. Nagrody uprawniają laureatów do podjęcia studiów we WSE-H najpóźniej
w roku akademickim 2012/2013.

4. Osoba, która zajmie pierwsze miejsce będzie miała prawo do zwolnienia
z czesnego przez 3 lata studiów; osoba, która zajmie drugie miejsce będzie miała prawo do zwolnienia z czesnego przez pierwsze 2 lata studiów; osoba, która zajmie trzecie miejsce będzie miała prawo do zwolnienia z czesnego przez pierwszy rok studiów. Zwolnienie z czesnego nie obejmuje opłaty wpisowej oraz pozostałych opłat związanych z przebiegiem nauki (np. opłaty za egzaminy poprawkowe). Laureat zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wpisowej w terminie podanym przez WSE-H. W przypadku nie dokonania wpłaty laureat traci prawo do zwolnienia z czesnego.