Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-15T10:03:04+01:00
Sporpcja jest to pochłanianie zachodzące na powierzchni lub w objętości. Procesom sorpcyjnym często towarzyszą inne jak powierzchniowe wytrącanie trudnorozpuszczalnych soli.
Badając sorpcję często analizujemy tzw. izotermę sorpcji, czyli zależność wielkości sorpcji od stężenia lub ciśnienia substancji przy zachowaniu stałości temperatury.
  • Użytkownik Zadane
2010-02-15T12:11:13+01:00
Sorpcja – pochłanianie jednej substancji – sorbatu, przez inną substancję – sorbent.

Procesom sorpcyjnym często towarzyszą inne, jak powierzchniowe wytrącanie trudno rozpuszczalnych soli (właściwości roztworu przy powierzchni granicy faz są często inne niż w głębi roztworu, np. może być zmieniona przenikalność dielektryczna).

Gleba to biologicznie czynna powierzchnia ziemi, powstała z utworu geologicznego, zwanego skała, macierzystą., w wyniku wietrzenia fizycznego, chemicznego i biologicznego.
Gleba jest głównym elementem środowiska przyrodniczego. Na lądzie gleba i przyziemna część atmosfery tworzą naturalne siedlisko roślin, zwierząt i człowieka. Gleba jest ośrodkiem życia i spełnia wiele istotnych funkcji w ogólnym procesie życia na Ziemi, m.in. produkcyjną, retencyjną, sanitarną.
Poza funkcją produkcyjną gleba tworzy ogromnych rozmiarów naturalny zbiornik retencyjny1 zasobów wodnych. Wody opadowe gromadzone w glebie są niezbędne dla życia roślin. Dzięki żyjącym w glebie drobnoustrojom spełnia ona również ważną funkcję sanitarną i uczestniczy w niezbędnym dla ciągłości życia na Ziemi procesie rozkładu (mineralizacji) martwych resztek organicznych, wpływając w ten sposób na obieg pierwiastków w środowisku. Dzięki właściwościom sorpcyjnym2 gleba spełnia funkcję naturalnego filtra; pochłania m.in. związki toksyczne.
Jakość gleby zależy od właściwości skały macierzystej, klimatu, rzeźby terenu, roślinności, mikroflory (bakterii, grzybów, promieniowców) i działania człowieka. Właściwości i urodzajność (produktywność) gleby zależą od:
- składu mineralnego skały macierzystej i stopnia przeobrażenia jej w procesie glebo twórczym;
-zawartości i jakości materii organicznej martwej (próchnicy, resztek organizmów roślinnych i zwierzęcych), będącej źródłem składników odżywczych oraz czynnikiem strukturo twórczy m;
~ zdolności do gromadzenia wody i oddawania jej roślinom, co zależy głównie od uziarnienia (składu mechanicznego) i struktury gleby;
wymiany powietrza pomiędzy glebą i atmosferą, zapewniającej tlenowe warunki do życia korzeni roślin.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T13:09:31+01:00
Sorpcja to zjawisko polegajace na pochłanianiu jednej substancji – sorbatu, przez inną substancję – sorbent.
Nazewnictwo zjawiska:
proces absorpcja, sorpcja wgłębna adsorpcja, sorpcja powierzchniowa
działanie przenikanie masy, pochłanianie substancji całą objętością powierzchniowe wiązanie substancji
substancja pochłaniająca absorbent adsorbent
substancja pochłaniana absorbat adsorbat
aparatura absorber (aparat absorpcyjny) adsorber (aparat adsorpcyjny)
Sorpcja może być procesem:
* chemicznym:
 chemisorpcja – reakcja powierzchniowa;
 reakcja chemiczna w cieczy, np. pochłanianie dwutlenku węgla w roztworze NaOH),
* fizycznym:
 adsorpcja fizyczna czyli fizysorpcja – np. zanieczyszczenia na węglu aktywnym;
 absorpcja – podział substancji pomiędzy 2 fazy ciekłe lub ciekłą i gazową) lub np. wymianą jonową.
Procesom sorpcyjnym często towarzyszą inne procesy np. powierzchniowe wytrącanie trudnorozpuszczalnych soli.
Wielkość sorpcji zależy np. od stężenia substancji, ciśnienia substancji, temperatury .
Sorpcję wykorzystuje się do oczyszczania gazów i roztworów. Jest też podstawą chromatografii.Składniki glebowe i ich znaczenie dla roślin:

- materia organiczna (5%):
 resztki roślinne i zwierzęce będące w różnym stadium rozkładu tworzą próchnicę czyli humus który zawiera potrzebne dla roślin składniki pokarmowe, a jego obecność poprawia strukturę gleby, która nabiera zwięzłości wskutek czego dłużej zatrzymuje wilgoć lub uzyskuje przewiewność potrzebną roślinom do życia.
 edafon czyli zespół organizmów glebowych prowadzi do rozkładu różnych rodzajów związków organicznych na proste składniki nieorganiczne, które mogą być wykorzystywane jako pokarm i przyczyniają się do nagromadzenia w glebie łatwo dostępnych dla roślin składników pokarmowych

- minerały (45%)
 udział w budowie ważnych związków organicznych występujących w roślinie
 są aktywatorami wielu enzymów roślinnych
 kształtowanie ciśnienia osmotycznego oraz wartości pH
 działanie toksyczne: inaktywacja enzymów, denaturacja białek

- woda (25%):
 niezbędne środowisko do procesów metabolicznych
 materiał budulcowy przy syntezie związków organicznych
 niezbędna do procesu transpiracji
 niezbędne środowisko do pobierania składników pokarmowych przez system korzeniowy
 powoduje wzrost ciśnienia turgorowego

- powietrze (25%):
 warunkuje oddychanie korzeni
 pozwala na wnikanie włośników w glebę