Odpowiedzi

2010-02-15T13:27:28+01:00
Odp.1
Jeden mol jest to liczność materii ,która zawiera 6,02*10(23) cząstek.(atomów i cząsteczek);
Odp.2
Zgodnie z interpretacja prawa Avogadro,1 mol dowolnego gazu w warunkach normalnych(T=273[K],p=1013,75[hPa]) zajmuje objętość Vmol=22,4[dm3].
Odp.3
Miarą szybkości reakcji chemicznej V,jest przyrost stężenia produktów reakcji lub ubytek stężenia substratów reakcji.
2010-02-15T13:31:12+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
1 mol oznacza liczność materii układu zawierającego 6,02*10^23 atomów, cząsteczek, jonów czy elektronów.
2.
1 mol gazów w warunkach normalnych[ciśnienie:1013hPa, temp.:0⁰C(273K)]
zajmuje objętość 22,4dm³.
3.
Miarą szybkości reakcji jest przyrost(dla produktów) lub ubytek(dla substratów) zazwyczaj stężenia, rzadziej masy.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T14:07:56+01:00
1. Jeden mol (gramocząsteczka) to liczność materii zawierająca liczbę cząstek (np. atomów, cząsteczek, jonów, elektronów) równą liczbie atomów zawartych w 12 gramach izotopu węgla 12C (przy założeniu, że węgiel jest w stanie niezwiązanym chemicznie, w spoczynku, a jego atomy nie znajdują się w stanie wzbudzenia). W jednym molu znajduje się 6,023 1023 cząstek. Liczba ta jest nazywana stałą Avogadra.
2. Objętość molowa - objętość, jaką zajmuje jeden mol substancji. Jednostką objętości molowej w układzie SI jest m3/mol. Objętość molową podaje się dla określonych warunków, zwykle dla warunków normalnych.

Vm=M / ρ

gdzie:
Vm = V/n - objętość molowa (V - objętość n moli substancji)
M - masa molowa (jednostka kg/mol, w praktyce używa się g/mol - zobacz poniżej)
ρ - gęstość (jednostka kg/m3).

Dla gazów objętość molowa zmienia się w przybliżeniu liniowo wraz temperaturą zgodnie z równaniem Clapeyrona:

pVm = RT

skąd:

V_{m} = \frac{RT}{p}

gdzie:
p - ciśnienie
R - (uniwersalna) stała gazowa
T - temperatura

Dla gazów rzeczywistych te równania spełnione są jedynie w przybliżeniu.

3. Miarą szybkości reakcji chemicznej jest szybkość zmian stężenia reagentów czasie (np. zmiana liczby moli substancji A lub B w 1 decymetrze sześciennym roztworu w czasie 1 sekundy lub minuty.), co matematycznie wyraża pochodna stężenia produktu lub substratu po czasie:

v = - dc/dt = dx/dt

gdzie: c -stężenie substratu, x - stężenie produktu.
Szybkość reakcji można również określić przyrostem masy produktu reakcji.
Parametrami wpływającymi na szybkość reakcji chemicznej jest temperatura, stężenie (w przypadku gazów ciśnienie) oraz obecność katalizatorów.