Odpowiedzi

2010-02-15T17:09:26+01:00
1. forma sprawowania władzy, w której obywatele na mocy obowiązującego prawa mają wpływ na zasadnicze rozwiązania prawne w państwie, w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem swych przedstawicieli
2. forma ustroju państwa polegająca na sprawowaniu władzy bezpośrednio przez obywateli poprzez głosowanie, podejmowanie uchwał większością głosów, konsultację opinii publicznej (referendum) itp.
3. forma funkcjonowania jakiejś organizacji, instytucji, grupy ludzi itp., polegająca na poszanowaniu praw i godności osobistej wszystkich członków danej społeczności; równość praw i obowiązków
4. stronnictwo polityczne preferujące demokratyczną formę sprawowania władzy
2010-02-15T17:09:54+01:00
Demokracja – ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli.. Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest konstytucja. Ustrój demokratyczny charakteryzuje się:
-możliwością wyboru władzy przez wolne i uczciwe wybory
-możliwością kandydowania do ciał tworzących władzę przez wszystkich obywateli
-rządami prawa i jawnością stanowienia prawa
-przestrzeganiem humanistycznej idei praw człowieka takich jak:
wolność głoszenia swoich poglądów - nawet jeśli nie są one w danym momencie popularne
-wolność zrzeszania się i tworzenia politycznych grup nacisku
-wolność od dyskryminacji (rasowej, religijnej, seksualnej itp.)
112 państw uchodzących formalnie w za demokratyczne.
Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji. W znaczący wkład w jej rozwój ma także kultura Starożytnego Rzymu oraz kultura Zachodu (Europa, Ameryka Północna i Południowa)
2010-02-15T17:14:50+01:00
Współczesna demokracja polityczna to ustrój, gdzie sprawujący władzę odpowiedzialni są na forum publicznym przed obywatelami, którzy działają za pośrednictwem obieralnych przedstawicieli, współzawodniczących i współpracujących zarazem ze sobą.Demokracje wymagają istnienia sprawujących władzę osób, które zajmują określone stanowiska uprawniające je do rozkazywania innym. Liberalne rozumienie demokracji – jak największe ograniczanie sfery publicznej, rozumienie socjalistyczne czy socjaldemokratyczne – rozszerzenie jej.Klasyczne demokracje zakładały, że decyzje powstają na drodze porozumienia pomiędzy obywatelami, którzy bezpośrednio uczestniczą w ich podejmowaniu. Powszechnie uznaje się, że współzawodnictwo między frakcjami jest złem koniecznym demokracji wykraczającej poza skalę ściśle lokalną.Sankcjonowane sposoby i granice współzawodnictwa politycznego są bardzo dobrym kryterium rozróżnienia między różnymi odmianami demokracji. Demokracja równoznaczna jest z regularnymi wyborami, sprawiedliwie zorganizowanymi i uczciwie podliczonymi.
Mimo istotności wyborów występują one sporadycznie. W okresach między wyborami wpływ na politykę zapewnia obywatelom wiele innych form działania.
Współczesna demokracja zna wiele sposobów i form, w których mogą ze sobą konkurować różne interesy i wartości.