Odpowiedzi

2009-10-12T19:34:07+02:00


.
Dalej
>
Normy społeczne, wartości społeczne i konflikty społeczne
Bookmark and Share Komentarz
Norma społeczna - jest to względnie trwały, przyjęty w danej grupie społecznej sposób zachowania jednostki społecznej w danej sytuacji zależny od zajmowanej przez nią pozycji społecznej i odgrywanej przez nią roli społecznej.
Rodzaje norm społecznych *formalne - zasady sformułowane w postaci pisanych regulaminów lub przepisów. *nieformalne - nie spisane normy, obowiązujące zwyczajowo w ramach danej grupy lub społeczeństwa. *prawne – zasady zachowania się oparte na przepisach. W przeciwieństwie do innych norm są one ustanowione lub uznane za obowiązujące przez państwo. Ich nieprzestrzeganie jest sankcjonowane przez instytucje państwowe *religijne – w przeciwieństwie do norm prawnych, obowiązujących wszystkich członków danej zbiorowości, mają one ograniczony zasięg i dotyczą tylko osób danego wyznania. Często normy te, określające stosunki między ludźmi, traktowane są jako normy moralne. *moralne (etyczne) – mają one charakter absolutny, co oznacza bezwzględny nakaz lub zakaz określonego zachowania. Nie dotyczą tylko postępowania jednostki, ale mogą dotyczyć całych grup społecznych.* obyczajowe – nawyki zachowania się, rytuały czy sposoby ubierania się uznane w danej zbiorowości. Normy obyczajowe to reguły postępowania ludzi, które kształtowały się w ich świadomości pod wpływem nawyku, w wyniku wielokrotnego powtarzania w określonych okolicznościach tych samych zachowań (np. całowanie kobiety w rękę). Normy obyczajowe nie oceniają zachowań ani ich nie wartościonują. Określają raczej co wypada lub czego nie wypada robić. Obyczaje kształtują się we wszystkich sferach życia. Najczęściej mają zasięg lokalny. *zwyczajowe - nawyki, rodzaje zachowania charakterystyczne albo dla całego społeczeństwa, albo dla jakichś grup społecznych.

KAŻDEMU TO SAMO oznacza ze wszyscy powinni być traktowani jednakowo. Ta reguła jest jednak utopijna i demoralizująca. W momencie jej akceptacji pojawiają się postawy roszczeniowe i dążenie do likwidacji wszystkich różnic społecznych *ZASADA KAŻDEMU WEDŁUG JEST ZASŁUG polega na tym, że na pierwszym miejscu stawia się wysiłek a nie efekt. Pojawia się również problem oceny zasług, dlatego stosowanie tej zasady może powodować konflikty społeczne *ZASADA KAŻDEMU WEDŁUG JEGO DZIEŁ oznacza że wszyscy powinni być traktowani proporcjonalnie do efektów swojej działalności. Jest to zasada pragmatyczna, a jej stosowanie przyczyniło się do rozwoju najbogatszych społeczeństw współczesnego świata. Stanowi ona źródło zróżnicowania społeczeństwa według efektywności pracy. Jej krytycy wskazują że nie uwzględnia ona biologicznych możliwości poszczególnych osób *ZASADA KAŻDEMU WEDŁUG JEGO POTRZEB polega na tym, że każdy powinien mieć zaspokojone swoje potrzeby. Trudno je jednak dokładnie określić, dlatego bierze się najczęściej pod uwagę tzw. Minimum socjalne. Zasada ta powoduje rozwój postaw demagogicznych i roszczeniowych. Jednak całkowite jej odrzucenie byłoby niehumanitarne. *ZASADA WEDŁUG JEGO POZYCJI oznacza, że wszyscy ludzie należący do konkretnego stanu mają określone przywileje. Zasada ta wywodzi się z hierarchicznego modelu społeczeństwa w którym o traktowaniu ludzi decyduje ich przynależność do określonej grupy. Współcześnie reguła ta ma charakter biurokratyczny gdyż wysokość wynagrodzenia zależy wyłącznie od miejsca zajmowanego w hierarchii a nie od rzeczywistego wkładu pracy. Często osłabia to motywację i prowadzi do spadku aktywności zawodowej.

1 5 1