Ostatnio usłyszałam w TV, że szukasz kandydata na chłopaka. Trwa już nawet selekcja…
- Dobijają się do mnie ci biedni chłopcy…
I czego przede wszystkich oczekujesz od nich?
- Niczego od nich nie oczekuję, bo prawda jest taka, że wezmę sobie to, co będę chciała. Natomiast jestem osobą, która bardzo szybko się nudzi i ciężko jest mnie zaspokoić. Jestem bardzo wybredną osobą, która potrzebuje takiej osoby, która jest tak samo barwna, ma ciekawą osobowość, jest tak samo dowcipna i inteligentna jak ja. A nawet bardziej, bo lubię, gdy ktoś mnie stymuluje do działania. Powiem ci, że nie jest łatwo. Poszukiwania w buszu trwają (śmiech).
Masz o tyle utrudnioną sytuacje, że nie wiesz, czy facet naprawdę się w Tobie zakochał, czy kręci się wokół Ciebie, bo chce być znany, chce być „facetem Dody”…
- Jestem rewelacyjnym psychologiem. Dostałam się z palcem w tyłku na studia psychologiczne. Także wiesz - rozkminanim ich w ciągu 60 sekund. Robię im co tydzień testy, sprawdzam. Cały czas są na czujniku - krótkie krycie.
Czy jest coś takiego w twoim życiu, czego dzisiaj żałujesz?
- Absolutnie nie ma. Jestem w 100%-ach zadowolona ze swojego dotychczasowego życia i nic nie chciałabym zmieniać.
Największe marzenia Dody?
- Moim największym marzeniem jest nie mieć w ogóle problemów ze zdrowiem, czyli mieć zdrowy kręgosłup, być całkowicie zdrową, sprawną. Z resztą już sobie sama poradzę.


TLUMACZ DOBRZE NA ANGIELSKI!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

2010-02-15T19:29:21+01:00
Recently I heard in the TV, that you were searching for the candidate like a boy. Even selection already lasts … - to me these poor boys are finishing themselves off … and what ahead of everyone do you expect from them? - from them I expect nothing, because the truth is so I will take what I will want for myself. However I am a person which very much quickly is bored and it is hard to satisfy me. I am a very fussy person which needs the this sort of person which is the same colourful, he has the interesting personality, she is the same witty and as intelligent as I. Not to say more, because I like, when somebody is stimulating me for action. I will tell you it isn't easily. Searches in the bush last (laughter).
You have as hampered situations you don't know, whether the guy really fell in love with you, whether is revolving around you, because he wants to be known, he wants to be „ with Dody guy ” … - I am a sensational psychologist. I got with the finger in the seat for psychological studies. You also know - rozkminanim of them in the sequence of 60 seconds. I do tests for them every week, I am checking. All the time they are on the sensor - short hiding. Whether he is something like that in your life what today do you stint on? - no, not at all has. I am in 100 % - ah satisfied from one's current life and nothing I wouldn't like to change. The greatest Dody dreams? - is my greatest dream not to have a problem generally speaking with the health, that is to have the healthy spine, to be completely healthy, efficient. With the rest I will already advise myself.
Bardzo fajny tekst:)
2010-02-15T19:50:48+01:00
I've lately heard on TV, that you're looking for a candidate for a boyfriend. There's even a selection/casting going on...
- These poor laddies/boys coming to me...
And what do you basically expect?
- I don't expect anything from them, the truth is - I'll take this, what I'll want. I'm a person who gets bored very easily and it's hard to satisfy me. I'm a really fastidious person and I need one who's buouyant (optymistyczny, chyba dobrze pasuje), has an interesting personality, is just as witty and intelligent as me. Or even more, because I like, when one's keen on action. I'll tell you, it's not easy. Searches in bush are ongoing (laugh).
Your situation is hardened to this degree, that you don't know if a man is really in love with you, or turning around you just to be well-known, famous, wants to be "doda's man".
- I'm a great psychologist. I got to the university with my hands down, it was a cinch. So you know - I carry them away in 60 seconds. I make them tests, check it out. Alert all the time - short cover.
Is there anything in your life what you regret/repent?
- There's absolutely not. I'm completely glad of my up-to-date life
and I wouldn't like to change anything.
The biggest Doda's dreams?
- My biggest dream is not to have any problems with health, it means to have a healthy spine, to be totally fit. I will cope with the rest myself.