Odpowiedzi

2010-02-15T20:16:21+01:00
Do

Sądu Rejonowego

w Poznaniu

Wydział X Pracy

ul. Matejki 50

60-770 Poznań (patrz: przypis 1)

Powód: Jan Kowalski, ul. Wierzbowa 10/4, 00-001 Poznań,

Pozwany: XYZ sp. z o.o., ul. Trybunalska 89, 00-001 Poznań

wartość przedmiotu sporu: 4000,- zł (przypis 1)

POZEW O ZAPŁATĘ (przypis 2)

Niniejszym w imieniu własnym wnoszę:

1) o zasądzenie od XYZ sp. z o.o. na rzecz powoda Jana Kowalskiego kwoty 4.000,- zł (cztery tysiące złotych) tytułem wynagrodzenia za pracę za okres od marca 2003 r. do czerwca 2003 r. z ustawowymi odsetkami liczonymi:

od kwoty 1000,- zł od 1 kwietnia 2004 r. do dnia zapłaty.

od kwoty 1000,- zł od 1 maja 2004 r. do dnia zapłaty.

od kwoty 1000,- zł od 1 czerwca 2004 r. do dnia zapłaty.

od kwoty 1000,- zł od 1 lipca 2004 r. do dnia zapłaty. (przypis 3)

2) o wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 339 k.p.c. (przypis 4)

3) o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu.Nadto wnoszę o przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu niniejszego pozwu na okoliczności tam powołane. (przypis 9)UZASADNIENIEJestem zatrudniony w pozwanej XYZ sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 1 marca 1999 r.Dowód: kopia umowy o pracę z dnia 1 marca 1999 r.Od początku zatrudnienia w pozwanej spółce moje zarobki wynoszą 1000 zł. Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracodawca był zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. Koniec miesiąca jako termin wypłaty wynagrodzenia uzasadnia domaganie się odsetek za opóźnienie świadczenia od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.Dowód: kopia regulaminu wynagradzania (przypis 5).Pracodawca przekazywał wynagrodzenie przelewem na moje konto osobiste. Dotychczas pracodawca wypłacał wynagrodzenie regularnie. Jednakże w roku 2004 nie otrzymałem wynagrodzenia za miesiące marzec-czerwiec 2004 r. Pracodawca tłumaczył ten fakt koniecznością spłacania długów kontrahentom spółki.Dowód: 1) kopia wydruku stanu konta powoda za okres od marca 2004 r. do lipca 2004 r.

2) przesłuchanie stron.Chcąc polubownie rozwiązać sprawę, wezwałem pracodawcę pisemnie do zapłaty należnego wynagrodzenia. Jednakże do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej odpowiedzi na moje pismo.Dowód: kopia wezwania do zapłaty z dnia 14 września 2004 r. wraz z dowodem doręczenia. (przypis 6)W związku z powyższym pozew jest w pełni uzasadniony.Jan Kowalski (przypis 7)Załączniki:

1. kopia umowy o pracę z dnia 1 marca 1999 r.

2. kopia regulaminu wynagradzania (przypis 5)

3. kopia wydruku stanu konta powoda za okres od marca 2004 r. do lipca 2004 r.

4. kopia wezwania do zapłaty z dnia 14 września 2004 r. wraz z dowodem doręczenia

5. odpis pozwu (przypis 8).