Odpowiedzi

2010-02-15T21:24:17+01:00
Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare - Każdy może zbłądzić, trwać w błędzie tylko głupi,
Contra facta non valent argumenta - wobec faktów argumenty muszą ustąpić
Contra vim non valet ius - prawo ustępuje przed przemocą,
Dura lex, sed lex - twarde prawo, ale prawo,
Homo sum, nihil humani a me alienum esse puto - jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce,
In dubio pro libertate - w razie wątpliwości na rzecz wolności,
In dubio pro reo - w razie wątpliwości na korzyść oskarżonego,
Interest rei publicae ne maleficia remaneant impunita - W interesie publicznym leży, by przestępstwa nie pozostały bezkarne,
Ius est ars boni et aequi - prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne,
Nullum crimen sine culpa - nie ma przestępstwa bez winy,
Nullum crimen sine periculo sociali - nie ma przestępstwa bez społecznego niebezpieczeństwa czynu,
Nullum crimen sine poena - Każde przestępstwo powinno być ukarane,
Quando aliquid prohibetur, prohibetur et omne, per quod devenitur ad illud - gdy coś jest zakazane, zakazane jest wszystko co do tego zmierza (uzasadnienie karalności usiłowania),
Quod lege non prohibitum, licitum est - czego prawo nie zakazuje, jest dozwolone,
Quod non est licitum necessitas facit licitum - konieczność robi z czynu niedozwolonego czyn dozwolony,
Unus testis, nullus testis - jeden świadek to żaden świadek,
Volens nolens - chcąc nie chcąc,
Volenti non fit iniuria - chcącemu nie dzieje się krzywda,

Więcej nie mam, mam nadzieję, że się przyda:)
1 4 1