Scharakteryzuj wszytskie rodzaje spółek wedlug nastepujących cech :Forma orgzanizacyjno prawna,wielkosc kapitalu potrzebnego do zalozenia ,odpowiedzialnosc za zobowiazania organ rejestrujacy,sposob opodatkowania,osobowosc prawna(tak lub nie ),podzial zysku,organy(wladze) i wymagana forma zawarcia spolki

1

Odpowiedzi

2009-10-13T09:47:06+02:00
SPÓŁKI OSOBOWE

1) cywilna
- dotyczy działalności na małą skalę,
- pisemna forma umowy,
- działalność ich regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego
- nalezy w umowie określić cel działania, rodzaj wytworzonych wyrobów oraz wkłady
- za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają całym swoim osobistym majątkiem
- nie posiada osobowości prawnej
- spółkę rejestruje się w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez urzędy gminy
- prawnym właścicielem nie jest spółka lecz wszyscy jej wspólnicy łącznie

2) jawna
- prowadzi we wspólnym imieniu działalność zarobkową na szeroka skalę,
- umowa na piśmie pod rygorem nieważności
- nie posiada osobowości prawnej,
- wpis do rejestru handlowego.
- obowiązkowa rejestracja w sądzie gospodarczym,
- nie ma obowiązku wnoszenia kapitału
- spółkę może reprezentować każdy ze wspólników,
- za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie wszyscy wspólnicy całym swoim majątkiem osobistym
- zakaz konkurencji

3) komandytowa
- spółka prawa handlowego
- występują 2 rodzaje wspólników
KOMPLEMENTARIUSZ - za zobowiązania odpowiada całym, swoim majątkiem osobistym; KOMANDYTARIUSZ - odpowiada tylko do wysokości wniesionego wkładu
- musi być przynajmniej 1 komplementariusz i 1 komandytariusz
- komandytariusz nie ma prawa do reprezentowania interesów spółki
- umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego,
- nazwa spółki powinna zawierać nazwisko komplementariusz i dopisek "spółka komandytowa"
- nie można ujawniać nazwiska komandytariusza

4) partnerska
- tworzona jest przez partnerów w celu wykonywania wolnego zawodu
- może zrzeszać kilka zawodów,
- ułomna osobowość prawna
- umowa w formie aktu notarialnego,
- posiada wpis do KRS-u
- partner odpowiada za własne czynności, nie za partnera, całym swoim majątkiem
- nazwa spółki powinna zawierać nazwisko co najmniej 1 partnera oraz oznaczenie ze jest partnerską oraz określenie wolnego zawodu

5) komandytowo - akcyjna
- występuje przynajmniej 1 komplementariusz i 1 akcjonariusz, który odpowiada do wysokości wniesionego wkładu
- kapitał minimalny powinien wynosic 50 tys. zł
- pisemna forma umowy bez obecności notariusza
- ma ograniczoną suwerenność
- ma na celu prowadzenie działalności gospodarczej
- spółka ta może posiadać radę nadzorczą oraz walne zgromadzenie

SPÓŁKI KAPITAŁOWE

1) z ograniczoną odpowiedzialnością
- pisemna forma umowy pod postacią aktu notarialnego, pod rygorem nieważności
- rejestracja w sądzie gospodarczym
- spółkę zakłada jeden lub więcej wspólników,
- posiada osobowość prawną
- jest spólką prawa handlowego
- za zobowiązania spółki, spółka odpowiada całym swoim majątkiem. wspólnicy nie odpowiadają
- do powstania spółki wymagane jest:
* zawarcie umowy, wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakladowego, powołanie zarządu, ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, wpis do rejestru
- umowa powinna zawierać nazwę formy i siedzibę, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, określenie udziałowców i wysokość ich udziałów, czas trwania spółki
- władze spółki: zarząd, zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza i komisja rewizyjna
- kapitał nie niższy niz 50 tys zł. dzieli sie on na udziały o równej lub nierównej wartości nie mniejszej niż 50 tys. wkład do spółki może być niepieniężny,

2) akcyjna
- spółka kapitałowa, handlowa
- spółkę tworzą akcjonariusze
- pisemna forma umowy w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności
- podlega wpisowi do KRS -u
- spółkę zakłada 1 lub więcej wspólników
- posiada osobowość prawną
- minimalny kapitał wynosi 500 tys zł
- odpowiedzialność akcjonariuszy tylko do wys. zakupionych akcji
- akcjonariusze mają prawo do dywidendy proporcjonalnie od wniesionych akcji
- władze spółki: zarząd, zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza i komisja rewizyjna
- statut powinien zawierać nazwe, siedzibe, przedmiot działalności, czas trwania spółki, wartośc nominalna akcji, ilość akcjonariuszy imiennych
1 5 1