Odpowiedzi

2009-10-12T22:02:48+02:00
Temperatura. Wycinanie lasów równikowych.
Zanieczyszczenie powietrza.
Za duzo CO2 w atmosferze co doprowadza do powstania coraz wiekszej dziury ozonowej.
Zanieczyszczenia ogolnie.
Niekorzystanie z odnawialnych zrodeł energi. (Geotermia chyba)
Za duze korzystanie z wegla jako zrodła energetycznego.
3 1 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-12T22:18:06+02:00
Wśród czynników geograficznych wyróżnić można czynniki o charakterze strefowym, które decydują o zasięgu głównych stref klimatycznych oraz czynniki astrefowe, które powodują zróżnicowanie warunków klimatycznych w obrębie poszczególnych stref klimatycznych, będących podstawą wydzielania typów klimatu.
-Strefowym czynnikiem kształtującym klimat jest szerokość geograficzna i związana z nią ilość promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi. Decyduje ona także o czasie naświetlania terenu promieniami słoneczny-mi oraz natężeniu siły Coriolisa. Astrefowe czynniki kształtujące klimat
- Rozkład lądów i mórz. Różnice w pochłanianiu promieniowania słonecznego przez powierzchnie lądów i mórz (oceanów, jezior) są przyczyną kształtowania przez nie mas powietrza o odmiennych właściwościach. Latem ląd jest cieplejszy niż morze. Dlatego powstaje nad nim ośrodek niskiego ciśnienia, a nad morzem wyż ciśnienia, zimą odwrotnie. Także wilgotność powietrza zalegającego nad lądem i morzem jest odmienna. Te różnice stały się podstawą wydzielania mas powietrza morskiego i kontynentalnego. Dlatego też w podziałach klimatycznych wyróżnia się klimaty powstające nad dużymi obszarami oceanów - klimat morski, oraz nad dużymi powierzchniami lądowymi - klimat kontynentalny.
- Prądy morskie. Wpływ prądów morskich na klimat jest ogromny, gdyż biorą one udział w przenoszeniu ciepła między niskimi a wysokimi szerokościami geograficznymi. Powietrze zalegające nad prądami morskimi nabiera cech różniących je od mas powietrza występujących w otoczeniu
- Wysokość bezwzględna i rzeźba terenu. Wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza najczęściej obserwujemy spadek temp., spowodowany procesami adiabatycznymi. W efekcie maleje dobowa i roczna amplituda temp.
- Pokrycie terenu. Od rodzaju podłoża (powierzchni czynnej) atmosfery uzależniony jest przebieg wielu procesów wpływają-cych na temp. i wilgotność powietrza.
Czynniki antropogeniczne
Czynniki geograficzne kształtujące warunki klimatyczne są często modyfikowane przez gospodarczą działalność człowieka. Zabudowa miejska wywołuje silne transformacje siły i kierunku przemieszczających się wiatrów. Zwarta zabudowa osłabia siłę wiatru, powodując tzw. efekt tunelowy.
Produkty spalania paliw oraz różnorodne substancje powstające jako efekt uboczny przemysłowych procesów technologicz-nych, emitowane do atmosfery zmniejszają jej przezroczystość, a w konsekwencji ograniczają ilość promieniowania słone-cznego dochodzącego do powierzchni.
Duża ilość jąder kondensacji sprzyja skraplaniu pary wodnej, powstawaniu chmur i opadów atmosferycznych. Są one większe niż na terenach wiejskich, otaczających aglomeracje miejsko-przemysłowe. Zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu są dla ludzi bardzo niebezpieczne, zwłaszcza w określonych stanach pogodowych.
2 5 2