Odpowiedzi

2010-02-16T14:07:31+01:00
Program witaj;
Uses Crt;
Var imie: string;
begin
ClrScr;
Writeln('Jak masz na imię?');
Readln(imie);
Writeln;
Writeln;
Writeln('Cześć ',imie);
Repeat Until KeyPressed;
End.


Program dzialania;
Uses Crt;
Var a,b: integer;
Var tak_nie: char;
begin
ClrScr;
Write('Podaj a. a= ');
Readln(a);
Write('Podaj b. b= ');
Readln(b);
Writeln;
Writeln;
Writeln(a,' + ',b,' = ', a+b);
Writeln;
Writeln(a,' * ',b,' = ', a*b);
Writeln;
Write('Czy jeszcze raz? (T-tak / N-nie): ');
tak_nie :=readkey;


JAK SOBIE PRZYPOMNĘ TO DOPISZĘ

end.