Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T15:49:20+01:00
1. Węglowodany(cukrowce, satarydy)- są to organiczne związki chemiczne składające się z atomów węgla, wodoru i tlenu
Białka-(enzym)-są elementem budowy wszystkich ustrojów człowieka
Tłuszcze-(lipidy, estry i glicerol)- są to reszty kwasowe występujące w cząsteczkach krwijnych człowieka
2.glikoliza
Zachodzi w cytozolu. Polega na stopniowym rozłożeniu cząsteczek glukozy-wyjściowego zw. utleniania ( gdy jej brakuje utleniane są tłuszcze, a gdy ich brakuje-białka) do kwasu pirogenowego. Utlenianiu temu towarzyszy powstanie 2 cząsteczek ATP w procesie fosforylacji substratowej tzn. do 2 cząst. ADP dołączona jest reszta fosforanowa oraz powstanie 2 cząsteczek NADH2 w procenie odwodorowania tzn. do 2 cząst. NAD(przenośnik wodoru??) dołączane są 2 atomy wodoru. Powstają 2 cząsteczki kwasu pirogenowego(3-C).
Podlegają one dalszym procesom oddychania komórkowego. Jeżeli zachodzą procesy beztlenowe, to wynikiem ich jest powstanie kwasu mlekowego (powstaje w procesie fermentacji mlekowej, której towarzyszy utlenienie NADH2 do NAD) lub alkoholu etylowego(C2H5OH- powstaje w procesie fermentacji alkoholowej, której towarzyszy wydzielenie CO2 i utlenienie NADH2 do NAD). Jeżeli zachodzi proces tlenowy to powstaje acetylo Co A-aktywny octan-2 cząsteczki oraz wydzielany jest CO2 i NADH2-po 2 cząst. i włączane są 2 cząst. Co A. Proces tlenowy- reakcje pomostowa (???)- zachodzi w mitochondrium.
2. cykl Krebsa
Zachodzi w mitochondrium. Aceto Co A jest stopniowo utleniany w wyniku czego powstaje 1 cząsteczka ATP. Podczas tego procesu zachodzi 2x 4-krotne odwodorowanie: 3 razy odwodorowany jest NAD do NADH2 i raz FAD(co to jest??) do FADH2. Wydzielane są również 4cząsteczki CO2.
3. łańcuch oddechowy- utlenianie końcowe
Zachodzi w błonie wewnętrznej mitochondrium w oksysomie (co to jest???).Wszystkie cząsteczki NADH2 i FADH2 powstałe wcześniej przechodzą do łańcucha oddechowego. Powstają 3 cząsteczki ATP. Powstaje tlen cząsteczkowy, do którego przyłączany jest H2 i powstaje H2O- końcowy produkt etapu.

1 5 1