Odpowiedzi

2010-02-16T16:23:18+01:00
W Rosji
po polsku:
Urzekająca jest rosyjska gościnność. Kogo Rosjanin zaprosi do domu, ten może oczekiwać, że będzie bawiony opowieściami, karmiony po uszy, a na jego cześć zostaną wzniesione liczne toasty, które należy odwzajemnić. Tradycja nakazuje gościa przyjąć „czym chata bogata”.Kogo spotka zaszczyt zaproszenia do rosyjskiego domu, powinien przynieść upominek – np. wino albo ciasto. Stosowne są też kwiaty, trzeba tylko uważać, żeby było ich nie do pary . Za progiem na ogół należy zdjąć buty. Gdy zasiądzie się za stołem, nie wolno odmówić żadnej części poczęstunku – byłoby to obrazą dla gospodarzy. Przebywając dłuższą chwilę w towarzystwie innych osób, nawet obcych – np. w przedziale kolejowym – należy podzielić się z nimi tym, co się samemu je lub pije, także papierosami.
Co najmniej 30% Rosjan posiada dacze – letnie domki na wsi. Zazwyczaj bardzo prymitywne, czasem luksusowe, są dla Rosjan ucieczką od miejskiego gwaru i odgrywają ważną rolę w ich życiu, także duchowym. W ciepłej porze roku Moskwa i inne duże miasta pustoszeją już w piątki – ludzie na cały weekend wyruszają na wieś. Najważniejszym elementem daczy jest ogród. Właściciele działek uprawiają jarzyny i owoce przeznaczone do spożycia w zimie.po angielsku:
Russian hospitality is enchanting. Whom to invite a Russian home, it may be expected to pleyed stories, fed to the ears, and in his honor will be erected numerous toasts to be reciprocated. Tradition requires a guest to accept "being rich cottage." Who will meet Russia's invitation to honor the house, should bring a gift - such as wine or cake. Relevant are also flowers, you just believe them to be odd. On the threshold generally must take off your shoes. When you sit behind a table, do not deny any part of the snack - it would be an insult to the hosts. While a long time in the company of other people, even strangers - for example in the range of rail - should share with them what it yourself or drinks, and cigarettes.At least 30% of Russians have datchas - summer cottages in the countryside. Usually very primitive, sometimes luxuries are the Russians escape from the city bustle and play an important role in their life, and spiritual. In warm seasons Moscow and other large cities have already deserted on Friday - the whole weekend, people go out to the countryside. The most important element of the holders of the garden. Owners of land cultivating vegetables and fruits for consumption in winter.