Pomocy odpowiedzcie na te pytania chociaż na niektóre tylko krótko bo ja się musze ich nauczyć i napisać w zeszycie , bardzo was proszę pomóżcie mi proszę :-)

1.utworzyć sieć pokarmową , wykorzystujac znaną biocenoze
2.wykazać związek między liczbą i różnorodnością gatunków a trwałością równowagi biocenotycznej biocenozy
3.wykazać że biocenoza nie może funkcjonować bez swojego biotopu
4.zinterpretować schemat obiegu materii w ekosystemie
5.przekonać kolegę , że miasto to też ekosystem
6.zaplanować działania , które pozwoliłyby ci określić czy twoja miejscowość (powiat) stanowi ekosystem o ustalonej równowadze ekologicznej
7.utworzyć piramidę pokarmową
8.przyporządkować zwierzęta przykładowych łańcuchów troficznych do klas wielkości
9.wyjaśnij co dzieje się z energią w ekosystemie
10.obliczyć % energii początkowej uzyskiwanej przez rośliny ,roślinożerców ,drapieżników i drapieżce szczytowego
11.wyjaśnij wpływ działalności człowieka na zwiększenie wydajności roślin
12. zinterpretować krzywą obrazującą zaludnienie ziemi
13. wskazać ujemne skutki wzrastającego zagęszczenia ludzi
14 oceń wpływ człowieka na funkcjonowanie ekosystemów
15 uzasadnić że znajomość praw ekologii jest podstawą prawidłowego gospodarowania człowieka w ekosystemach
16. uzasadnij celowość dostosowania technologii do praw i wymagań środowiska
17.przekonać kolegę że planujące swoje działania ,musi mieć na uwadze nie tylko siebie , ale wszystkie żywe istoty i nieożywione zasoby przyrody -teraz i w przyszłości
18. zaprojektować zmiany w swoim regionie w myśl AGENDY 21

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T18:09:10+01:00
1.biocenoza: pole
ziemniak-->stonkabażantlis
biocenoza: rzeka
martwa materia organicznawiciowceokońszczupak
2 jeśli gatunki utrzymują się w stałej liczbie nie ma zagrożenia, że dany gatunek wyginie.
potrzebna jest także do tego różnorodność: np. lwy zjadające antylopy – jeśli zabrakłoby antylop lwy wyginęłyby z głodu i na dalej jeśli lwy nie zjadałyby antylop wystąpiłby ich nadmiar a wtedy antylop zaczęło brakować pożywienia.
3. BIOTOP-czynniki abiotyczne środowiska(nieożywione)np.klimat,temperatura, nasłonecznienie,ciśnienie,wilgotność,rodzaj gleby.
BIOCENOZA-tworzą ją populacje różnych gatunków występujących w określonym środowisku i powiązanych ze sobą zależnościami pokarmowymi,czynniki biotyczne ekosystemu (ożywione)np.rośliny,zwierzęta.
Składają się one na ekosystem który jest podstawową jednostką w przyrodzie. Jeśli nie ma biotopu nie jest możliwe życie (oddychanie,odżywianie,wydalanie itp.)
4. CYKL BIOGEOCHEMICZNY-krążenie pierwiastka lub zw.chemicznego w obrębie całej ekosfery,łącznie z biosferą.W każdym cyklu dość łatwo można wyróżnić dwie części zasobów danego pierwiastka:pulę zasobów-stanowi ją podstawowa część całkowitej ilości pierwiastka,która znajduje się w formie nieorganicznej poza ciałami organizmów żywych:przemiany w tej puli mają charakter abiotyczny),pulę wymienną-stanowi ją ta część pierwiastka,która znajduje się w żywych organizmach i ich bezpośrednim środowisku:pulę tę cechują znacznie szybsze przemiany o charakterze biotycznym.BIOGEOCHEMIA-nauka o rozmieszczeniu na Ziemi składników chemicznych użytkowanych przez organizmy żywe i ich cyklicznym obiegu.TYPY CYKLI:obieg typu gazowego-gdzie głównym zbiornikiem pierwiastka jest atmosfera lub hydrosfera.Cykle tego rodzaju(węgiel, wodór,azot,tlen)są dość stabilne,trwałe i szybko dostosowują się do zachodzących w biosferze zakłóceń.obieg typu sedymentacyjnego-obejmuje takie pierwiastki jak:fosfor,żelaz,siarka.Zasadnicza masa materiału zawierającego te pierwiastki znajduje się w zbiorniku-skorupie ziemskiej(litosferze)w stanie małej ruchliwości i aktywności.
5. miasto to też ekosystem ponieważ występuje w nim biotop (klimat, temperatura, nasłonecznienie, rodzaj gleby, wilgotność) a także biocenoza – występowanie populacji różnych gatunków (wrony, szczury, wiewiórki). oba te elementy składają się na ekosystem.
1 1 1