Ma być w formie NOTATKI każdy punkt rozwinięty w podpunktach!

T: Rewolucje w Rosji 1917r.
1. Wystapienie rewolucyjne na progu XXw - rewolucje 1905-'07
a) kryzys ekonomiczny
b) narodzenie ruchów politycznych domagających się obalenia caratu (hasła poszerzenia praw)

T: Narodziny faszyzmu w Europie. Faszyzm we Włoszech
2. przejęcie władzy przez Musoliniego
3. Budowa państwa faszystowskiego we Włoszech


punkty daje za całe zadanie nie za jego część !
4. Polityka zagraniczna Włoch

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T18:16:32+01:00
T: Rewolucje w Rosji 1917r.

1. Wystapienie rewolucyjne na progu XXw - rewolucje 1905-'07
Sytuację w Rosji zaostrzyła wojna rosyjsko-japońska lat 1904-1905. Zamiast spodziewanego zwycięstwa, wojna rosyjsko-japońska przyniosła Rosji pasmo klęsk i upokorzeń. Socjaliści-Rewolucjoniści oraz Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, opowiadały się za przekształceniem Rosji w republikę i reformami własnościowymi. Liberałowie, opowiadający się za monarchią konstytucyjnej z parlamentem oraz wolnością sumienia i zrzeszenia. "Krwawa niedziela". Dochodziło do strajków. 22 stycznia 1905 roku robotnicy i członkowie ich rodzin ruszyli w pokojowym pochodzie ku carskiemu pałacowi. Manifestanci nieśli ikony i portrety cara oraz śpiewali pobożne pieśni. Przed pałacem drogę zastąpiło im wojsko, które otworzyło ogień. W kwietniu bolszewicy ogłosili rezolucję wzywającą do obalenia carskiego samowładzwa i utworzenia republiki demokratycznej drogą powstania zbrojnego.

a) kryzys ekonomiczny
Kryzys ekonomiczny cechował drastyczny wzrost bezrobocia, ruinę wielu małych przedsiębiorstw oraz nieurodzaj na wsi. Dochodziło do licznych manifestacji robotniczych a znaczenie partii lewicowych poważnie wzrosło.

b) Obalenie caratu sprowokowało niespotykany w historii Rosji rozkwit życia politycznego. Ujawniały się działające dotychczas w podziemiu partie, w całym kraju odbywały się mityngi i zebrania różnych ugrupowań. Działalność Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Nastąpił okres dwuwładzy. Bolszewicy dokonali zbrojnego przewrotu.


T: Narodziny faszyzmu w Europie. Faszyzm we Włoszech

2. przejęcie władzy przez Mussoliniego :
W październiku 1922 roku, zorganizował tak zwany marsz Czarnych Koszul, dzięki któremu został mianowany premierem rządu przez króla Wiktora Emanuela III. Jego pierwszy rząd, tolerował opozycję aż do zamordowania w 1924 roku przywódcy socjalistów, Giacomo Matteottiego. W lutym 1923 roku powołał do życia Milicję Faszystowską, a wkrótce również Wielką Radę Faszystowską.

3. Budowa państwa faszystowskiego we Włoszech
Państwo według faszystów miało być państwem monopartyjnym i policyjnym. Miało absorbować sfery prywatnego jak i publicznego życia obywateli. Miało prawo ingerencji w kulturę i naukę oraz w proces tworzenia prawa. Policja polityczna miała kontrolować wszystkie sfery życia. Został zahamowany rozwój kultury, a przepisy prawne właściwie straciły na znaczeniu. Obowiązywał kult państwa. Związane z terrorem i masową zagładą ludzi.

4. Polityka zagraniczna Włoch
Faszyści popierali wśród Albańczyków ruch nacjonalistyczny. Stosunki z Grecją były napięte. Węgrzy mieli poparcie Mussoliniego dla swoich roszczeń terytorialnych pod adresem Rumunii. Chciał decydować o kierunkach polityki zagranicznej eliminując wpływy króla, który starał się nie dopuścić do zbliżenia z Niemcami, utrzymać natomiast dobre stosunki z Wielka Brytanią. Myślał o zdobyciu dla Włoch Etiopii. 30 grudnia 1934 r. ustalone został plan wojny. Mussolini chciał dyktować swoją wolę Hitlerowi, co się początkowo mu udawało. W miarę rozwoju dążeń ekspansywnych III Rzeszy musiał się im stopniowo podporządkować. Włochy udzieliły pomocy militarnej walczącemu w wojnie domowej w Hiszpanii, generałowi Francisco Franco. Włochy przystąpiły do niemiecko-japońskiego Paktu Antykominternowskiego, a od grudnia przestały być członkiem Ligi Narodów. Zaczeli prześladować Żydów. Włochy przystąpiły do podboju Albanii.
1 5 1