Gdyby masa Księżyca była osiem razy większa niż obecnie i krążyłby on wokół Ziemi w odległości cztery razy większej to jak by zmieniła się siła wzajemnego przyciągania Ziemi i Księżyca w stosunku do obecnej siły. Pilne na piątek.

1

Odpowiedzi

2010-02-17T15:13:36+01:00
Jaka bylaby energia potencjalna satelity sacjonarnej ziemi, o masie m=100kg gdyby oddalil sie on od ziemi na odleglosc ok. r=2000 000 000 km.
Ep=G× M×m / r
Ep - energia potencjalna
G - stała grawitacji = 6,67×10⁻¹¹Nm²/kg²
m- masa satelity = 100 kg
M - masa ziemi = 6×10²⁴kg
r - odległość satelity od ziemi = 2 000 000 000 km = 2 000 000 000 000 m = 2×10¹²

Ep=G× M×m / r
Ep= 6,67×10⁻¹¹ × 6×10²⁴ × 100 / 2×10¹²
Ep= 6,67 × 6 × 10 × 100 / 2
Ep= 20 010 J

Dane do zadań:
g=9,8 m/s²
1 Satelita okrąża Ziemię. Jakie przemiany energii zachodzą podczas jego ruchu ?
2. Jakie przemiany zachodzą w trakcie rzutu młotem?
3. Sportowiec po odbiciu się od trampoliny wykonał podczas loty tak zwaną śrubę i salto. Jakie przemiany energii zachodziły podczas wykonywania tych akrobacji?
4. Jakie przemiany energii zachodzą w zabawce zwanej jo-jo?

Dane do zadań:
k=9×10⁹ Nm²/C²
G=6,67×10⁻¹¹Nm²/kg²
e=1,6×10⁻¹⁹ C
5. W jakiej odległości od środka Ziemi potencjał grawitacyjny pola ziemskiego jest 10 razy mniejszy od potencjału tego pola na powierzchni Ziemi? Promień Ziemi R=6400 km
6. Wykonaj wykres ukazujący zależność potencjału grawitacyjnego pola planety od odległości od jej środka (poza planetą)
7. Wykonaj wykres ukazujący grawitacyjną energię potencjalną układu Słońce-planeta
8. Elektron w atomie wodoru krąży wokół jądra atomu po orbicie o promieniu 0,5*10^-10 m. Ile razy i o ile zmieniła się elektryczna energia potencjalna atomu, jeśli po pochłonięciu przez atom porcji energii promienistej elektron przeszedł na drugą orbitę o promieniu czterokrotnie większym?
9. Dwie nienaładowane metalowe kulki znajdują się w powietrzu. Odległość między ich środkami wynosi 10 cm. Z pierwszej kulki zabrano 1 miliard elektronów i przeniesiono na drugą kulkę. Oblicz wartość elektrycznej energii potencjalnej tego układu.
10. W odległości r od punktowego ujemnego ładunku natężenie pola elektrstatycznego wynosi E. Zapisz wzór na potencjał elektryczny, wykorzystując wielkości E i r.

11. Gdyby masa Księżyca była 8 razy większa niż obecnie i krążyłby on wokół Ziemi w odległości 4 razy większej, to jaka byłaby siła wzajemnego przyciągania Ziemi i Księżyca ? Większa, mniejsza, ile razy ?
12. Czy w sensie fizycznym słuszne jest powiedzenie "Ziemia przyciąga jabłko" ?
13. Na jakiej wysokości nad powierzchnią Ziemi ciężar ciała będzie 25 razy mniejszy niż ciężar tego ciała na powierzchni Ziemi ? Promień kuli ziemskiej wynosi około 6400 km.
14. Prędkość, z jaką porusza się Ziemia względem Słońca wynosi około 30 km/h. Znając okres obiegu Ziemi wokół Słońca (1 rok) oblicz średnią odległość od Ziemi do Słońca.
15. Porównaj poglądy Ptolemeusza i Kopernika na ruch planet. Czym te poglądy się różnią i z czego te różnice wynikają ?
16. Czy teoria geocentryczna jest obecnie uważana za prawdziwą ?
17. Okres obiegu Ziemi przez Księżyc wynosi 27 dni. Ile razy Księżyc okrąży Ziemię w ciągu roku ?
18. Gdyby między Ziemią i Księżycem przestała nagle działać siła grawitacji, to jak zachowałby się Księżyc ?
19. Ciało spada na powierzchnię Ziemi wskutek przyciągania ciała przez Ziemię. Wiemy jednak, że oddziaływanie ciał jest wzajemne, czyli ciało też przyciąga Ziemię do siebie, Dlaczego nie obserwuje się wobec tego ruchu Ziemi w kierunku spadającego ciała ?
20. Jaka prędkość w chwili uderzenia o powierzchni Ziemi uzyska ciało puszczone swobodnie z wysokości h=1,5 R nad Ziemia. Promień Ziemi - R.
21. Na jakiej wysokości od powierzchni Ziemi potencjał grawitacyjny jest 1,8 razy mniejszy niż na jej powierzchni? Wykonaj odpowiednie obliczenia. R-promień Ziemi.
Mam nadzieje że to jest TO
3 3 3