Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T14:15:29+01:00
Centrum Powiadamiania Ratunkowego jest to zintegrowane stanowisko przyjmowania wezwań ratunkowych oraz dysponowania i koordynacji działań zespołów ratowniczych na podległym mu terenie.

Podstawowy moduł Centrum Powiadamiania Ratunkowego stanowi zintegrowane stanowisko służb pogotowia ratunkowego i jednostek ratowniczo-gaśniczych (Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej), który będzie łączył dwa numery alarmowe 998 i 999. W Programie Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego od roku 2000 rozpoczęto organizowanie Centrów Powiadamiania Ratunkowego z telefonem alarmowym 112 (docelowo dla wszystkich podmiotów ratownictwa), funkcjonujących na bazie dotychczasowych centrów operacyjnych pogotowia ratunkowego lub stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej.

CPR może obejmować zasięgiem działania obszar powiatu lub powiatów ościennych i nie może przekraczać granic województwa. Centrum Powiadamiania Ratunkowego jest zintegrowanym stanowiskiem dyspozytorskim usytuowanym w strukturze administracji powiatowej i jest strukturą podległą staroście. Ostateczna liczba centrów jest określona przez wojewodę. W zależności od lokalnych potrzeb starosta może włączyć w strukturę CPR także inne jednostki konieczne do prowadzenia działań w danym rejonie operacyjnym (TOPR, GOPR, WOPR i inne). Do współpracy powinny zostać także włączone inne służby (np. porządkowe - służby miejskie - lub techniczne - pogotowia gazowe, elektryczne), co byłoby uzależnione od lokalnych potrzeb i uwarunkowań terenu. Możliwe jest również wspólne stanowisko dyżurnego policji, straży granicznej, służb technicznych itp.

Do zadań Centrum Powiadamiania Ratunkowego należy:
przyjmowanie, ustalanie priorytetów powiadomień (selekcja) o stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia i niezwłoczne dysponowanie najbliższych odpowiednich (właściwych dla danego zdarzenia) służb i zespołów ratunkowych oraz przekazywanie im informacji o tych stanach,
przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy, zwłaszcza przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia,
przekazywanie kierującemu akcją ratowniczą niezbędnych informacji ułatwiających podejmowanie decyzji na miejscu zdarzenia,
przekazywanie niezbędnych informacji o stanach zagrożenia życia lub zdrowia innym jednostkom wykonującym zadania w zakresie ratownictwa medycznego,
koordynacja medycznych działań ratowniczych podejmowanych przez poszczególne jednostki systemu, a także działań podejmowanych przez inne jednostki uczestniczące w działaniach ratowniczych,
monitorowanie i analiza akcji ratowniczych (gromadzenie, archiwizacja danych dotyczących podejmowanych działań; art. 20. Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym).

Do zadań Centrum Powiadamiania Ratunkowego zaliczyć również należy:
dysponowanie sił i środków według przyjętego planu ratowniczego,
stałą analizę aktualnych możliwości podmiotów w zakresie ratownictwa medycznego, chemicznego, technicznego i gaszenia pożarów,
stałą analizę aktualnych możliwości podmiotów przewidzianych do wspomagania działań ratowniczych oraz reagowania na skutki katastrof,
pozyskiwanie informacji o zagrożeniach z systemów monitoringu własnego lub z instytucji współdziałających,
uruchamianie centrum zarządzania kryzysowego w czasie powstania katastrofy lub innych sytuacjach nadzwyczajnego zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska,
współdziałanie ze szpitalnymi oddziałami ratunkowymi,
współpracę z podmiotami ratowniczymi spoza obszaru chronionego w razie potrzeby spowodowanej rodzajem lub skalą zdarzenia,
powiadamianie organów samorządowych, przełożonych i ludności o stopniu zagrożenia przy uwzględnieniu systemu zintegrowanej łączności, środków masowego przekazu lub systemu alarmowania i ostrzegania.

W Centrum Powiadamiania Ratunkowego osoba przyjmująca wezwanie przekazuje (najlepiej w wersji elektronicznej, czyli na ekranie monitora) informacje o zgłaszającym, miejsce i adres zdarzenia oraz jego charakter dyspozytorom odpowiednich służb (w opcji minimalnej dyspozytorowi Państwowej Straży Pożarnej i dyspozytorowi medycznemu). W przypadku uzyskania dokładniejszych informacji przyjmujący wezwanie przełącza rozmowę do dyspozytora. Dyspozytorzy mają bezpośrednią łączność ze wszystkimi podmiotami ratownictwa oraz dostęp do bieżącej informacji o pojazdach ratowniczych (w bazie i w terenie), do informacji topograficznej oraz w razie konieczności do baz danych chemicznych, toksykologicznych itp. Ich zadaniem jest uruchamianie właściwych podmiotów systemu do zabezpieczenia zdarzenia. Posługują się jasnym systemem kwalifikacji i procedurami, np. w przypadku użycia śmigłowca, wspólnego dysponowania służbami czy współpracy na granicy powiatów dyspozytor medyczny ma możliwość połączenia z lekarzem ratunkowym (np. przebywającym w oddziale ratunkowym szpitala) w celu konsultacji. Na miejscu zdarzenia, zgodnie z przyjętymi procedurami, działają podmioty ratownictwa odpowiednie do zagrożenia (ratunkowe zespoły wyjazdowe, zespoły gaśnicze, zespoły ratownictwa technicznego, lotniczy zespół ratunkowy, TOPR, GOPR, WOPR) powiadomione przez dyspozytora CPR.


5 2 5