Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-18T14:44:17+01:00
Stare i wszystkim znane przysłowie mówi "Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej." Każdy wie że to prawda. Z wielką radością wracamy z dalekich podroży, tęsknimy za swoim biurkiem, łóżkiem, pokojem. Ludzie wchodzący w wiek dorosłości muszą podjąć decyzję gdzie ów dom ma się znajdować:na wsi czy w mieście?Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Mimo iż wieś ma dużo do zaoferowania ja wolę miasto, ponieważ oferuje nam szersze perspektywy.
Po pierwsze w mieście można znaleźć lepiej płatną pracę godna naszego wykształcenia. Pracę, w której będziemy się realizować, która, da nam możliwości awansów czy też zagranicznych wyjazdów. Godziwe warunki życia rodzinie. Taką jaką sobie wymarzyliśmy dążąc do wykształcenia.
Po drugie miasto oferuję nam lepszy dostęp do placówek kulturalnych. W każdej chwili mamy możliwość pójścia do teatru. W miastach jest również wiele kin,które oferują nam szeroki wybór filmów nie tylko dla osób starszych. Często organizowane są różnego rodzaju koncerty czy festiwale. Dzięki temu możemy zobaczyć gwiazdy na żywo, posłuchać muzyki której na wsi moglibyśmy jedynie słuchać z płyt.
Kolejnym argumentem jest wykształcenie, które możemy dostosować do swoich zdolności. Często wybieramy sobie szkołę wg zainteresowań lub umiejętności. W mieście jest to możliwe. Większość szkół zatrudnia nauczycieli świetnie wykształconych, którzy z ogromnym zaangażowaniem przekazują swoją wiedzę młodszemu pokoleniu.
Kolejną sprawą, która chciałabym poruszyć jest komunikacja miejsca. Większość miast jest już na tyle rozwinięta, że łatwo poruszać się bez własnego samochodu. Metro umożliwia nam ominięcie korków, jest to najszybsza sieć komunikacyjna. Do każdego miejsca łatwo dojechać autobusem bądź tramwajem. Przystanki są niemal wszędzie. Autobusy kursują bardzo często, więc małe prawdopodobieństwo, że nie dotrzemy w ustalone miejsce.
Jako ostatni przytoczę argument zakupów. Często gdy coś gotujemy, czegoś zabraknie. W mieście mamy umożliwione szybkie i dobre zakupy. Prawie na każdym rogu jest jakiś sklep. Jeżeli chcemy udać się na większe zakupy, możemy iść do marketu, w którym znajdziemy wszystko o jest nam potrzebne. Nie tylko sklepów spożywczych jest dużo. Na brak sklepów z ubraniami bądź jakimis akcesoriami nie można w mieście narzekać. Wszystko mamy w zasięgu ręki.
Biorąc pod uwage przytoczone argumenty jeszcze raz stwierdzam, iż miasto jest lepszym miejscem na ulokowanie swojego domu i siebie. Daje nam więcej możliwości.

Old and all well-known proverb that says "Home Sweet Home sweet home." Everyone knows that this is true. With great joy we return from distant travel, we yearn for your desk, bed, peace. People coming into the age of adulthood have to decide where the house is to be found: in the countryside or in town? Answer to this question is very difficult. Although the village has much to offer I prefer the city because it offers us a broader perspective.
First, the city can find a better paid job worthy of our education. Work in which we will pursue, which will give us the possibility of promotion or trips abroad. Decent living conditions for families. So what you dreamed of seeking education.
Secondly, the city offers us better access to cultural institutions. At any time we can go to the theater. The cities are also many cinemas, which offer you a wide selection of movies, not only for the elderly. Often are organized various concerts and festivals. Thus we can see the stars live, listen to music in the countryside where we could only listen to CDs.
Another argument is the education that we can adapt to their abilities. Often choose a school according to interests and skills. The city is possible. Most schools employ highly educated teachers, who with great commitment to communicate their knowledge to the younger generation.
Another thing that I would like to raise is the communication space. Most cities are already so developed that it's easy to move without their own car. Metro allows us to bypass traffic jams, this is the fastest communications network. To any place easily accessible by bus or tram. Stops are almost everywhere. Buses run very frequently, so unlikely that it did not reach the set position.
As a final argument to quote purchases. Often, when we cook something, something lacking. In the city we have made possible the rapid and good shopping. Almost every corner is a shop. If you want to go to buy more, we go to Market, where we find everything we need to. Not only is a lot of grocery stores. The lack of clothes shops, or some sort of accessories you can not complain in the city. Everything is within easy reach.
Taking into account the arguments put forward once again say that the city is a better place to locate your home and yourself. Gives us more opportunities.