Bardzo was proszę o przetłumaczenie na ang. tego tekstu :D z góry dziękuję ^^

RUGBY

Historia gry

Nazwa rugby nie ma nic wspólnego ze sportem - pochodzi od nazwy angielskiego miasteczka robotniczego Rugby, gdzie został rozegrany pierwszy mecz w 1823 roku. legendy wszystko zaczęło się od pewnego meczu piłki nożnej, podczas którego jeden z graczy podniósł piłkę i trzymając ją pobiegł przez całe boisko aż za linię bramkową. Na pamiątkę tego wydarzenia w Rugby postawiono pomnik słynnego ucznia, Williama Webba Ellisa dzierżącego w dłoni piłkę do rugby. W 1846 roku spisano zasady gry w rugby. Była to pierwsza gra w piłkę, której zasady zostały spisane.. Rugby szybko zyskało popularność w Irlandii, Szkocji i Walii oraz we Francji, Australii, Nowej Zelandii. w 1871 w Edynburgu odbył się pierwszy oficjalny mecz międzypaństwowy, w którym Szkocja pokonała Anglię. . W 1871 roku powołano pierwszą oficjalną organizację Rugby Football Union. W 1887-1888 reprezentacja kilku klubów angielskich odbyła tournee po Australii i Nowej Zelandii, zaszczepiając rugby mieszkańcom tamtych stron, którzy dzisiaj należą do potentatów w tej dyscyplinie. Do polski rugby zawitało po I wojnie światowej, ale z braku zainteresowania, kadry trenerskiej i sprzętu sport się nie przyjął. Dopiero w latach 50 polskie władze sportowe na poważnie zajęły się rozwojem rugby nad Wisłą. Pierwszy oficjalny mecz po II wojnie został rozegrany na stadionie Legii Warszawa 15 września 1956 roku. Rok później do programu studiów na AWF-ach wprowadzono specjalizację rugby.
Zasady
Celem gry jest zdobywanie jak największej liczby punktów przez dwie drużyny. Punkty każda z drużyn zdobywa za pomocą noszenia, podawania kopania i kładzenia piłki na polu punktowym przeciwnika. Drużyna która zdobędzie więcej punktów jest drużyną zwycięską.
Rugby jest sportem który wymaga dobrej sprawności fizycznej. Sport ten kryje w sobie wiele niebezpieczeństw, dlatego bardzo ważne jest przestrzeganie zasad.
Mecz rozpoczyna kop rozpoczynający. Po rozpoczęciu każdy zawodnik będący w grze może chwycić piłkę i biegać z nią. Każdy zawodnik może rzucać piłkę lub ją kopać i podawać piłkę innemu graczowi. Zawodnik może również padać na piłkę.
Mecz trwa 2x40 minut. Jeśli konieczna jest dogrywka trwa 2x10 minut.
Wymiary boiska do rugby to maksymalnie 100 metrów długości i 70 szerokości. Każde boisko kończy pole punktowe, gdzie należy przyłożyć (nie rzucić) piłkę aby zdobyć punkty. Na liniach pola punktowego po obydwu stronach, dokładnie po środku stoją wysokie bramki (słupy), służą także do punktowania.
Sprzęt
Piłka kształtem przypomina jajo i nigdy nie wiadomo jak się odbije. Wprawiony gracz może podkopać piłkę w taki sposób, że jest w stanie określić w jaki sposób ta będzie się odbijała. Jest wykonana z tworzywa sztucznego, które łatwo przylega do ręki. Jej wymiary to: 280-300mm długości, 580-620mm obwodu w szerz, 740-770 mm obwodu wzdłuż

1

Odpowiedzi

2010-02-17T17:30:36+01:00
RUGBY

Game Story

Name of rugby has nothing to do with sport
- Comes from the name of an English working-class town of Rugby, where played the first game in 1823. the legend all began with a football game, during which one player lifted the ball and hold it ran through the entire field until the goal line. To commemorate this event in Rugby erected a monument of the famous student, William Webb Ellis holds the ball in hand rugby. In 1846 was written rules of the game of rugby. This was the first game
ball, the rules were written .. Rugby quickly gained popularity in Ireland, Scotland and Wales and in France, Australia, New Zealand. in 1871 in Edinburgh, held its first official international match in which England defeated Scotland. . In 1871 the organization established the first official Rugby Football Union. In 1887-1888 a number of clubs, the English team toured through Australia and New Zealand rugby zaszczepiając residents of those parties, who today are among the champions in this discipline. To Polish
zawitało rugby after the World War I, but the lack of interest, coaching staff and sports equipment are not accepted. Only in the
50 Polish sports authorities
seriously address the development of rugby on the Vistula. The first official match after World War II has been played at the stadium Legia Warsaw 15 September 1956. A year later, the program of study at AWF s specialization introduced rugby.
Principles
The goal is to gain as many points by two teams. Points each team gets to wear through, make digging and laying the ball on the field, scatter the enemy. Team that scores the most points is the winning team.
Rugby is a sport that requires good physical condition. The sport conceals many dangers, it is very important to respect the rules.
Kick starting the match starts. After the beginning of each player in the game who can grab the ball and run with it. Any player may throw the ball or kick it and pass the ball to another player. Player may also fall on the ball.
Match takes 2x40 minutes. When you need to take extra time 2x10 minutes.
Field dimensions rugby is more than 100 meters long and 70 wide. Each field ends with the field point, where shall be applied (not throw) the ball to gain points. Field lines point on both sides, exactly in the middle facing high gates (columns), they're also scoring.
Equipment
Recalls egg shaped ball and you never know how to rebound. Fitted the player may undermine the ball in such a way that is able to determine how this will be reflected. It is made of plastic, which adheres readily to hand. Its dimensions are: 280-300mm long, 580-620mm in circumference, more broadly, along the circumference of 740-770 mm