Odpowiedzi

2010-02-18T11:55:48+01:00
Księgi proroków – w nich zawarte są wszystkie kolejne proroctwa, czyli zgodnie z tradycją treści, które prorocy na zlecenie Boga przekazywali wiernym. Często znajdują się tam również opisy dziejów poszczególnych proroków.
Jozuego
Sędziów
1 i 2 Samuela
1 i 2 Królów
Izajasza
Jeremiasza
Ezechiela
Dwunastu proroków
Ozeasza,
Joela,
Amosa,
Abdiasza,
Jonasza,
Micheasza,
Nahuma,
Habakuka,
Sofoniasza,
Aggeusza,
Zachariasza,
Malachiasza
1 1 1
2010-02-18T12:00:01+01:00
Samuel (Sm)
Ezdrasz (Ezd)
Nehemiasz (Ne)
Tobiasz (tb)
Judyta (Jdt)
Estera (est)
Hiob (Hi)
Kohelet (koh)
Izajasz (Iz)
Jeremiasz(Jr)
Barucha (ba)
Ezechiel (Ez)
Daniel (dn)
Ozeasz ( oz)
Joel( Jl)
Amos (am)
Abiadasz (ab)
Jonasz (jon)
Micheasz ( Mi)
Nahum (na)
Habakuk (Ha)
Sofoniasz (so)
Aggeusz (ag)
Zachariasz (Za)
Malachiarz ( MI)

1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T12:20:35+01:00
Księga Rodzaju (Rdz) – Liber Genesis (Gen)
2. Księga Wyjścia (Wj) – Liber Exodus (Ex)
3. Księga Kapłańska (Kpł) – Liber Leviticus (Lev)
4. Księga Liczb (Lb) – Liber Numeri (Nu)
5. Księga Powtórzonego Prawa (Pwt) – Liber Deuteronomium (Deu)

* Pozostałe księgi historyczne

6. Księga Jozuego (Joz) – Liber Iosue
7. Księga Sędziów (Sdz) – Liber Iudicum
8. Księga Rut (Rt) – Liber Ruth
9. 1 Księga Samuela (1Sm) – Liber I Samuelis
10. 2 Księga Samuela (2Sm) – Liber II Samuelis
11. 1 Księga Królewska (1Krl) – Liber I Regum
12. 2 Księga Królewska (2Krl) – Liber II Regum
13. 1 Księga Kronik (1Krn) – Liber I Paralipomenon
14. 2 Księga Kronik (2Krn) – Liber II Paralipomenon
15. Księga Ezdrasza (Ezd) – Liber Esdrae
16. Księga Nehemiasza (Ne) – Liber Nehemiae
17. Księga Tobiasza (Tb) – Liber Thobis
18. Księga Judyty (Jd) – Liber Iudith
19. Księga Estery (Est) – Liber Esther
20. 1 Księga Machabejska (1Mch) – Liber I Maccabeorum
21. 2 Księga Machabejska (2Mch) – Liber II Maccabeorum

Księgi mądrościowe (dydaktyczne)

22. Księga Hioba (Hi) – Liber Iob
23. Księga Psalmów (Ps) – Liber Psalmorum
24. Księga Przysłów (Prz) – Liber Proverbiorum
25. Księga Koheleta (Koh) – Liber Ecclesiastes (Ecl)
26. Pieśń nad pieśniami (Pnp) – Canticum Canticorum
27. Księga Mądrości (Mdr) – Liber Sapientiae
28. Mądrość Syracha (Syr) – Liber Ecclesiasticus

Księgi prorockie

* Prorocy więksi

29. Księga Izajasza (Iz) – Liber Isaiae
30. Księga Jeremiasza (Jer) – Liber Ieremiae
31. Lamentacje Jeremiasza (Treny) (Lm) – Lamentationes (Threni)
32. Księga Barucha (Ba) – Liber Baruch
33. Księga Ezechiela (Ez) – Prophetia Ezechielis
34. Księga Daniela (Dn) – Prophetia Danielis

* Prorocy mniejsi

35. Księga Ozeasza (Oz) – Prophetia Osee
36. Księga Joela (Jl) – Prophetia Ioel
37. Księga Amosa (Am) – Prophetia Amos
38. Księga Abdiasza (Ab) – Prophetia Abdiae
39. Księga Jonasza (Jon) – Prophetia Ionae
40. Księga Micheasza (Mi) – Prophetia Michaeae
41. Księga Nahuma (Na) – Prophetia Nahum
42. Księga Habakuka (Ha) – Prophetia Habacuc
43. Księga Sofoniasza (So) – Prophetia Sophoniae
44. Księga Aggeusza (Ag) – Prophetia Aggaei
45. Księga Zachariasza (Za) – Prophetia Zachariae
46. Księga Malachiasza (Ml) – Prophetia Malachiae
2 5 2