Odpowiedzi

2010-02-18T09:49:40+01:00
Building the wall took about 17 centuries. Started for Qin Dynasty, and its completion took place during the reign of the Ming Dynasty.

The first sections of the wall have already started to arise about VI century BC Action to build the wall as a single structure began before the first emperor China Qin Shi Huang Others The third century BC Wall had to be both a symbol of the power of the ruler. Initially, the head of construction were available for 300 thousand. people. It soon became clear that insufficient. Assigned following the broad masses of workers. Offenders and people considered criminals were sent to slave labor to build the Great Wall of China. It also raised RecruitsWhich, if necessary, prolonged years of service. It is estimated that the construction of the Wall were involved up to 3.5 million people. Work force of more than collecting a terrible toll, in conjunction with her more than a million people died. Accompanying oppression meant that a year after his death, in 209 years BC incited peasants rise and Qin Dynasty collapsed. After the construction of fortifications to change reprinted and abandoned for centuries.

Known to form a wall today, received before the dynasty Ming (1368), in XIV century. This dynasty, feeling the strong pressure of the peoples Mongolian, Decided to build, based on the remaining fragments of the ancient wall, a permanent system fortification - Borders Korea up to the desert Gobi. This system consisted not only of the wall. During War Sino - Japanese served as a defense for the troops KMT Chiang Kai-shek .

Budowa muru trwała ok. 17 wieków. Rozpoczęła się za dynastii Qin, a jej ukończenie nastąpiło w okresie panowania dynastii Ming.

Pierwsze odcinki muru zaczęły już powstawać około VI wieku p.n.e. Akcję budowania muru jako jednolitej struktury rozpoczął dopiero pierwszy cesarz Chin Qin Shi Huang w III wieku p.n.e. Mur miał być jednocześnie symbolem potęgi władcy. Początkowo kierujący budową mieli do dyspozycji ok. 300 tys. ludzi. Wkrótce okazało się to niewystarczające. Przydzielano następne szerokie rzesze robotników. Przestępców i ludzi uznanych za przestępców kierowano do katorżniczej pracy przy budowie Wielkiego Muru Chińskiego. Wznosili go także rekruci, którym w razie potrzeby wydłużano lata służby. Oblicza się, że w budowę muru zaangażowanych było aż 3,5 mln osób. Praca ponad siły zbierała straszliwe żniwo, w związku z nią zmarło ponad milion ludzi. Towarzyszący jej ucisk spowodował, że rok po śmierci cesarza, w 209 roku p.n.e. chłopi wzniecili powstanie i dynastia Qin upadła. Później budowę umocnień na zmianę wznawiano i porzucano na całe stulecia.

Znaną do dziś postać mur uzyskał dopiero za dynastii Ming (1368), w XIV wieku. Dynastia ta, odczuwając duży nacisk ludów mongolskich, postanowiła zbudować, w oparciu o wciąż istniejące fragmenty starożytnego muru, ciągły system fortyfikacji – od granic Korei aż po pustynię Gobi. System ten składał się nie tylko z samego muru. W czasie drugiej wojny chińsko – japońskiej pełnił funkcję linii obrony dla wojsk Kuomintangu Czang Kaj-szeka .