Napisz po angielsku realnego "newsa" za Świata. Chodzi o prawdziwe zdarzenie które miało miejsce w niedalekim czasie. Będę musiał opowiadać tego "newsa" przez ok. 5 minut. Proszę także o tłumaczenie w j. polskim.
Odpowiedzi które nie spełniają tych wymagań będą zgłaszane.
DAJE NAJLEPSZĄ !!!

2

Odpowiedzi

2010-02-17T20:53:10+01:00
Po POLSKU

News o którym chciałbym powiedzieć brzmi :Afera hazardowa
Córka Ryszarda Sobiesiaka, Magdalena, zeznała przed hazardową komisją śledczą, że nie pośredniczyła w przekazywaniu informacji o akcji CBA wobec jej ojca. Zapewniła też, że nie było nielegalnego "załatwiania" dla niej pracy w Totalizatorze Sportowym.
Magdalena Sobiesiak stawiła się przed komisją w związku z informacjami zawartymi w dokumencie CBA z września 2009 r. o tym, że jej ojciec - biznesmen z branży hazardowej - próbował załatwić dla niej intratną posadę. Według dokumentu, Sobiesiak kontaktował się w tym celu m.in. z ówczesnym ministrem sportu Mirosławem Drzewieckim oraz szefem jego gabinetu politycznego Marcinem Rosołem. Zgodnie z materiałem CBA w końcu pojawił się pomysł "usadowienia" Magdaleny Sobiesiak w zarządzie Totalizatora Sportowego.

Sobiesiak złożyła aplikację do TS 18 sierpnia 2009 r.; przeszła pierwszy etap rekrutacji, jednak dwa dni przed decydującą rozmową z radą nadzorczą spółki zrezygnowała.

Według zeznań byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego kluczowe było jej spotkanie z Marcinem Rosołem w warszawskiej restauracji "Pędzący Królik" 24 sierpnia 2009 roku. Według byłego szefa CBA to właśnie tam doszło do przecieku o działaniach CBA, w wyniku którego Ryszarda Sobiesiaka został ostrzeżony, że Biuro się nim interesuje. W konsekwencji - jak mówił Kamiński - Magdalena Sobiesiak wycofała też swoją aplikację z TS.

Magdalena Sobiesiak tłumacząc powody starania się o pracę w TS, mówiła, że nie chciała w swojej karierze zawodowej bazować jedynie na "owocach pracy swojego ojca". "Dla mnie liczą się wyzwania. Mając swoje ambicje, dążyłam do osiągnięcia satysfakcji zawodowej, korzystając ze swojej wiedzy i wykształcenia" - mówiła.

Według mnie to nie jest powód do afery hazardowej , ponieważ Pani Sobiesiak nie przepracowała ani jednego dnia w TS i jak każdy człowiek ma prawo starać się o prace według swoich kwalifikacji.


Po ANGIELSKU


News about where I want to say is: gambling scandal
Richard Sobiesiak daughter, Magdalena, testified before the gambling commission of inquiry that is not mediated in communicating information about the action against her father's CBA. Also ensured that there was no illegal "settlement" for her work in Totalizatorze Sport.
Magdalena Sobiesiak appeared before the committee in connection with the information contained in the document CBA in September 2009 that her father - a businessman from the gambling industry - tried to arrange for her lucrative job. According to a document, Sobiesiak contacted for this purpose include with the then Minister of Sport Miroslaw Drzewiecki and head of the political cabinet Martin broth. According to the CBA at the end of the material appeared the idea of "seated" on the board of Magdalene Sobiesiak Totalizator Sports.

Sobiesiak by application to the TS 18 August 2009, undergone the first stage of recruitment, but two days before a crucial interview with the company's supervisory board resigned.

According to the testimony of former CBA head Mariusz Kaminski key was her meeting with Martin broth in Warsaw restaurant speeding Rabbit "24 August 2009. According to the former head of the CBA that is where the leak occurred on the activities CBA, which resulted in Richard Sobiesiak was warned that the Office is interested in him. As a consequence - as he said Kaminski - Magdalena Sobiesiak also withdrew its application with TS.

Magdalena Sobiesiak explaining the reasons to seek a job in the TS, said that she did not want in your career based solely on the "fruits of the work of his father." "For me what counts is the challenge. With his ambition, strive to achieve professional satisfaction, using your knowledge and education" - she said.

For me this is not a reason for gambling scandal, because you Sobiesiak not worked a single day in the TS and how each person has the right to apply for work according to their qualifications.
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-17T20:57:04+01:00
Tymoszenko, who has lost a second round of elections Wiktorem Janukowyczem, challenged the voting results on Tuesday. Relied on the breach of electoral law, accusing his opponent for the fraudulent elections.

On Wednesday at the request of Tymoszenko WSA suspended CEC decision, which on Sunday announced Janukowycza the official winner of the election, did not agree, however, planned to appeal to 25 February Janukowycz inauguration.

Tymoszenko wanted the court forbade Janukowycz presidential oath, pending examination of its application. The court held that, while Yanukovych is not mentioned in this document, such a ban can not pass him.

According to official election results, in the second round of voting, February 7, Yanukovych won 48.95 percent. support, and Julia Tymoszenko 45.47.

Po polsku
Tymoszenko, która przegrała drugą turę wyborów z Wiktorem Janukowyczem, zaskarżyła wyniki głosowania we wtorek. Powołała się na naruszenia ordynacji wyborczej, zarzucając swemu przeciwnikowi sfałszowanie wyborów.

Już w środę na wniosek Tymoszenko WSA zawiesił decyzję CKW, która w niedzielę ogłosiła Janukowycza oficjalnym zwycięzcą wyborów, nie zgodził się jednak na odwołanie zaplanowanej na 25 lutego inauguracji Janukowycza.

Tymoszenko chciała, by sąd zakazał Janukowyczowi składania przysięgi prezydenckiej do czasu rozpatrzenia jej pozwu. Sąd uznał, że o ile Janukowycz nie jest wymieniony w tym dokumencie, takiego zakazu wydać mu nie można.

Zgodnie z oficjalnymi wynikami wyborów, w drugiej turze głosowania, 7 lutego, Janukowycz zdobył 48,95 proc. poparcia, a Julia Tymoszenko 45,47.
( mam nadzieję że może być)